Близо 109 хил. лева дивидент ще внесе в общинския бюджет „Общински пазари“ ЕООД

Общински съвет – Русе прие тази сутрин годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества: „Общински пазари” ЕООД; „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве –Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД. Приет е провереният и заверен консолидиран финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2018 година, доклада на независимия одитор към него и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2018 г. Определен е дивидент:

 55% отчисление за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2018 г. на „Общински пазари” ЕООД, след данъчното й облагане, в размер на 109 187,90 лв. Освободени от внасяне на дивидент са общинските еднолични  търговски дружества – лечебни заведения, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната си програма за 2019 г. Дивидентът ще се внесе по сметка на Община Русе до 30.06.2019 г.   Избрани са проверители – регистрирани одитори за заверка на Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2019 г., както следва:

Димитър Петров Йорданов – диплом №0123/29.10.1992 г. за „Общински пазари” ЕООД.

Диaна Георгиева Пенчева – диплом  №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

Стефанка Тодорова Николова – диплом №0041/22.01.2001 г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.

Избран е „ЕКСПЕРТ М ОДИТ“ ООД – рег. №041 за регистриран одитор за проверка и заверка на:

–  годишния финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2019 г.

–  годишния консолидиран финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2019 г.

Сподели:

Още новини от деня