Община Русе предприе действия по почистване на участък от Русенски Лом

Близо 211 хил. лева се насочват за премахване на дървета и храсти по поречието на Русенски Лом от Дъговия мост до устието на реката

В резултат на извършени проверки съвместно с представители наразлични институции и ведомства на речния участък от Дъговия мост, до устието на р. Русенски Лом, е констатирана нарушена проводимост на речното корито от паднали дървета и храстовидна растителност. За извършване на дейностите по нейното отстраняване е необходима специализирана техника, с която Община Русе не разполага. Предвид гореописаното, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници реализираната икономия в държавна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в размер на 211 380 лв. да бъде насочена за реализиране на дейността. Остатъкът по обекти е:

„ИТП за противоерозионно укрепване чрез изграждане на ХТС (подпорно съоръжение, стабилизиране откоса чрез геоконструкция). Укрепване скатен откос по републикански път III-501, Русе-Иваново-Две могили-Бяла в гр. Русе“/било: 115 680 лв.; става: 31 200 лв.//-/84 480 лв.

„ИТП за противоерозионно укрепване чрез изграждане на ХТС (подпорно съоръжение, стабилизиране откоса чрез гео съоръжения, вертикална планировка на уличното платно). Укрепване скатен откос по ул. „Сини вир“, кв. „Средна кула“, община Русе“/било:169 860 лв.; става:42 960 лв.//-/126 900 лв.

Сподели: