винетни стикери 2018

Близо 300 молби са подадени към момента за осигуряване на безплатни винетни стикери за 2018 г. в РДСП – Русе

Близо 300 молби са подадени към момента за осигуряване на безплатни винетни стикери за 2018 г. в РД „Социално подпомагане“ – Русе, съобщи по време на пресконференция днес и . д. директор Благомил Благоев.

По реда на Наредба № Н-19 от 02.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища, както и досега, през 2018 г. правоимащите лица получават безплатно една винетка за срок от една година на един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил.

Условията и редът за получаване на безплатните винетки са следните, обясни подробно директорът.

Към заявлението – декларация се прилагат следните документи: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата /с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.)/; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане, когато документите се подават от него (за справка); лична карта или личен паспорт на лицата в случаите, когато се подават от упълномощено лице, или от лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до завършване на средно образование.

При установяване правото на безплатна годишна винетка, всички необходими справки се извършват по служебен ред. Винетните стикери се връчват след приемане и обработване на документите, ако същите отговарят на изискванията. При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им. При подаване на документите лично, лицата писмено декларират, че са уведомени да представят липсващите документи в седемдневен срок.

Съгласно промените в чл.10а от Закона за пътищата, които влизат в сила 01.01.2018 г. Въвеждат се годишни, тримесечни, месечни, седмични и еднодневни винетни стикери. Всички винетни стикери за 2018 г. ще имат графичното оформление и задължително се предвижда възможност за трайно отбелязване върху винетката на деня, месеца и годината на нейното закупуване. Валидността на годишните винетни стикери ще се отбелязва с перфоратор, като на предоставените през месец декември 2017 г. винетни стикери началната дата на валидност ще е не по рано от 01.01.2018 г.

Към края на 2017 г. в област Русе са осигурени на правоимащите лица 6235 броя безплатни винетни стикера, от които за община Русе – 4779 бр.

Сподели: