Зам. кметът Енчо Енчев посети социалната трапезария в Русе

Близо 36 хил. лева се отделят за 4 служители в ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“

Съгласно Решение на Общински съвет Русе № 574, прието с Протокол №23/22.06.2017г. е поет ангажимент от страна на Община Русе да се осигури устойчивост на дейностите по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“. Социалната услуга „Социални жилища“ ще се предоставя в имотите, изградени в изпълнение на проекта за срок, не по-малък от 5 години след извършване на крайното плащане към бенефициента.

Във връзка с предложение за решение за Промяна на наименованието и Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“,  кметът на Община Русе предлага на общинските съветници и днес се извърши корекция в бюджета и увеличаване на числеността на персонала с 4 бр. в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2021 година“, както следва:

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ –  дофинансиране §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ 29 390лв.; § 0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“ 3 415лв.; §0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ 1 881в.; §0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“ 823лв. и §1091„Други разходи за СБКО“  818лв. Численост на персонала +4бр. /било:14бр.; става:18бр./ Средствата от 36 327лв. се осигуряват от бюджета на общината, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, на същата дейност.

Сподели: