Близо 500 са постъпилите на работа в област Русе през февруари

През февруари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 488. От тях без квалификация са 161, с работническа професия са 162, а специалистите със средно специално и висше образование – 165. Започналите работа жени са 265, а младежите до 29 години-75. Заетост е осигурена на 53 продължително безработни, както и на 19 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 338 безработни, с 45 повече от  януари. С посредничеството на ДБТ други 17 безработни са наети по схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».

Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 518.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 493 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (212); хотелиерството и ресторантьорството (79); търговията (54); строителството (31); образованието (25); транспорта (23); административните и спомагателни дейности (15) и др.

По схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» в бюрата по труда в област Русе през февруари са заявени 25 работни места.

Към края на февруари в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 6350,  като спрямо предходния месец януари са с 33 по-малко. Като търсещи работа лица са регистрирани и 112 заети, 27 учащи и 122 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 6,2%,като се запазва спрямо предходния месец. сравнение февруари 2019 г. равнището на безработица е по-високо с 0,2 п.п./. На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за февруари 2020 г. е 6,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 25,6% /1041 безработни лица/, следват общините / Ценово – 23,3% /415/, Борово – 22,9% /355/, Две могили – 15,9% /542/, Бяла – 14,1% /679/, Сливо поле – 9,8% /333/, Иваново –7,9% /228/, и най-ниско в община Русе – 3,4% /2757/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) са 1584 (24,9%)от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 63%, а тези с основно и по-ниско образование са 58%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 32%, специалисти – 21%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези със средно образование – 49%, с основно и по-ниско образование – 39%, а висшистите – 12%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 10%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 445.

Сподели:

Още новини от деня