доходно здание мартенски музикални дни

Близо 600 хил. лева отделя Община Русе за реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ на Доходното здание

Близо 600 хил. лева с ДДС отделя Община Русе за реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ на Доходното здание и и реконструкция на технически инсталации. Към момента на откриване на настоящата процедура няма осигурено финансиране. Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, и с настоящите указания, изпълнението на договора се отлага до датата на получаването на уведомително писмо от Възложителя за осигурено финансиране, изпратено до Изпълнителя.

Сградата на „Доходното здание“ се намира в ЦГЧ, пл. „Свобода” №4, в Смесена традиционна централна зона /Цт/ по действащия ОУП на гр. Русе от 2007 г. Разположена е в общински имот, който фигурира в Кадастрална карта на гр. Русе, одобрена със Заповед №. РД-18-18/16.05.2007 г., като ПИ с идентификатор 63427.2.5567, с площ от 6082 кв.м.  За сградата е отреден  УПИ I-671  в кв. 88 по плана на гр. Русе.

Доходното здание е ценен архитектурен паметник, изграден по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк. Построено е в периода 1898-1902 г. в централната част на град Русе.

Сградата е със сложен обем и разположение в план, продиктувани от специфичните изисквания относно предназначението. Първоначално „Доходно здание“ се е състояло от четири блока: „К“, „А“, „Л“ и „М“. През 1982 год. е започнала реконструкция на съществуващите блокове и изграждане на функционално свързани пристройки към тях, представляващи блокове: „З“, „Г“, „Б“, „В“, „Ж“, „Д“ и „Е. През 2001г. е издадено Разрешение за ползване за блок „З“ и „К“, и частично „Г“ и „Д“, а през 2006 г. на блок „Б“, „В“ и частично „Г“ и „Д“.

Сградата е изпълнена в стил барок, ренесанс, ампир, които обединени носят определението „неокласицизъм“. Доходното здание със своя ярък монументализъм се превръща в емблема на европейската архитектурна атмосфера на града.

В запазената главна фасада, прилежаща към корпуси „А”, „К” и „Л”, се различават няколко части, различно решени, но композиционно и стилово свързани: средна част, две странични крила свързани със средния обем с междинна част и една ъглова. Най-богато архитектурно е оформена средната, прилежаща към корпус „А” част. Тя е по-висока, покрита с мансарден покрив със сложна форма: сводов, куполообразен в долната част, с четири равнинни ската в горната и богато декориран фриз помежду им, който първоначално е бил обогатен с по един грифон по ъглите, в последствие заменен с птица-феникс. Най-горе е скулптурната фигура на Нике. Два крайни ризалита, завършващи с квадратни каменни кули фланкират тази симетрично решена част. За нейната доминантна роля в композицията на сградата, допринася и остъкляването: пет правоъгълни витрини със заоблени ъгли в партера и пет високи аркирани прозореца на втория етаж. Пет масивни балкони с балюстрада, поддържани от големи извити конзоли, разчупват плоскостта на фасадата и й придават по-голяма пластичност.

Междинните части, които свързват средния обем с двете странични крила, са решени на по една ос всяка. Характерното тук е, че отворите и на двата етажа са с най-голяма ширина, като на втория етаж включват балюстрада и по два пиластъра и кръгли колони. В средата, пред прозореца се откроява по една женска фигура – на музите Мелпомена и Клио, които символизират изкуството и науката, съответно. Скулптурите са автентични. Други, общо четири изправени каменни фигури стоят над главния корниз. Те не са автентични, но са точни копия на оригиналите и символизират отбраната, земеделието, занаятите и промишлеността. Изваяни са през 1980-те години от известния русенски скулптор Георги Радулов.

Сграничните крила са решени като гладка фасада с по два крайни ризалита. Последните са на една ос, а междинната стена – 3 оси. Ризалитите са оформени в партера с по една правоъгълна врата, увенчана с корниз с богата декорация над него. Витрините в партера на междинната стена са правоъгълни със заоблени краища. Прозорците на втория етаж са високи, аркирани, единични или събрани по двойки. Плътна атика минава изцяло над главния корниз. Тя е увенчана над ризалитите с декоративна стела, архитектурно решена във вид на портик с пиластри и триъгълен фронтон. Стелата е фланкирана с каменни пилони. Върху атиката между ризалитите са поставени каменни вази, групирани по двойки и в осите на пиластрите под тях.

Ъгловата част на сградата към ул. „Гладстон” е оформена като кръгла кула, завършваща с купол. Отворите на партера и втория етаж са правоъгълни. Вратата на партера е решена аналогично на вратите на ризалитите. Прозорецът на първия етаж е тип „едикула”. Кулата завършва с купол върху висок барабан, украсен с пиластри и пробит от кръгли люнети, рамкирани с „рококо” мотиви. Куполът е извисен и допълнен с латерна.

Фасадата по ул. „Гладстон” има три оси и е решена като тези на страничните крила, само че аркираните прозорци на ІІ етаж са единични.

Фасадите са богато декорирани – картуши, спирали, раковини, розетки, гирлянди, венци и други флорални мотиви. Всички декоротивни елементи са от камък. Това се отнася и за цялата повърхност на партера и цялата средна част (корпус „А”). Мазилкови са само полетата между отворите и декорацията на ІІ етаж на сграничните крила, ризалитите и кулата.

Конструкцията на сградата е масивна, стените са изградени от тухла и камък. Дебелината на тухлената зидария е 45 и 60 см. Минималната ширина на масивната каменна облицовка е 15 см. Подовите конструкции първоначално са били пруски свод до втория етаж включително и дървен гредоред над него. Покривната конструкция е дървена. След реконструкцията през 1980-те години, пруските сводове са заменеии със стоманобетонови плочи, като дървения гредоред на тавана и покривната конструкция са запазени. Покривът навсякъде е с ламаринена обшивка.

Сградата е архитектурна (Д.В. бр. 63/73 г.),  художествена (Д.В. бр. 4/95 г.) и  историческа (Д.В. бр. 51/68 г.) недвижима културна ценност, с категория „национално значение”.

Състоянието на конструкцията като цяло е добро, в екстериор и интериор не се наблюдават деформации.

Мазилки

Физическият им статус е сравнително добър. Основен проблем тук е, че при предишен ремонт, оригиналната варова мазилка по корпус „К” и в максимална степен по корпус „А” е била подменена с вароциментова. Това е недопустимо, тъй като наличието на цимент води до повишена киселинност, която е вредна за прилежащите фасадни елементи, особенно за каменните. От друга страна, визуално тя е чужда, неестетична и отдалечава фасадите от първообраза.

Каменни елементи

Каменната облицовка е изпълнена от мек варовик, който е с различни степени и характер на увреждания – от лека, повърхностна алвеолизация, до значителна деструкция на отделни квадри. Засегната е и декоративна каменна пластика. Напълно унищожен е картушът над един от входовете на ризалитите, както и други по-дребни елементи  По фасадите на корпуси „А” и „К” камъкът е чистен по механичен начин, при което е унищожен естествения му защитен повърхностен слой, което е недопустимо. Непосредствено до терена е налице развитие на микрофлора. Шестте скулптурни фигури са в добро състояние.

Дограма

Тя е неавтентична, алуминиева и е в добро състояние, но със забележките направени по-горе, в архитектурния анализ.

Покривни елементи

Покривното покритие е от ламарина. Първоначално тя навсякъде е била цинкова, при последвали ремонти на места тя е била подменeна, поради амортизация или промяна конфигурацията на покривните повърхнини. При корпус „Л”, цинковата ламарина е подменена с поцинкована, която е започнала да кородира. На много места се наблюдават компрометирани връзки между листовете ламарина, като отваряне на фалцовите съединения и отделяне от фиксиращите ги към дъсчената обшивка хафтове. На обекта са използвани основно седящи улуци, при някои от които се наблюдават деформации. Капандурите по куполообразния покрив са без дограма, отворите им са покрити с телени мрежи спиращи птиците, но не и атмосферните води. Всички тези факти обясняват констатираните течове. Металната фигура на богинята Нике е с кърпежи и деформации.

Община Русе е възложила изготвянето на инвестиционен проект за „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“ и „К“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации. По преценка на проектантския колектив, в обхвата на консервационно-реставрационните дейности е включен и корпус „Л“.

Проекта за консервация и реставрация предвижда комплекс от мерки по екстериора на сградата, които целят подобряване на състоянието й, същевременно превеждайки я във вид, максимално близък до първообраза. В интериора не се предвиждат промени от архитектурно-строително естество, както и в обзавеждането. Реконструкция на техническите инсталации е свързана с решаване проблемите, касаещи предотвратяването на връщането на канални води в санитарните възли на ниво -3,75 при интензивни валежи; възстановяване на ефектното осветление по фасадата на сградата и изпълнението на нова мълниезащитна инсталация.

Инвестиционния проект е съгласуван със становище с изх. №33-НН-1282/17.08.2018 г. от Министерството на културата. Издадено е разрешение за строеж №514/25.11.2019 г. от Главния архитект на община Русе.

За изпълнение на предвидените КРР и СМР е предвидена етапност със следната последователност:

Първи етап: Фасадни КРР,  В и К – площадкови мрежи и сградни инсталации;

Втори етап: Покривни СРР;

Трети етап: Електро;

Четвърти етап: Подмяна на дограмата на втория етаж.

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на: Първи етап: Фасадни КРР,    В и К – площадкови мрежи и сградни инсталации и Втори етап: Покривни СРР.

Общият срок за изпълнение на СМР и КРР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671  в кв. 88 по плана на гр. Русе, Първи етап – Фасадни КРР, ВиК-площадкови мрежи и сградни инсталации; Втори етап – Покривни СРР и Трети етап – Електро е 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

Сподели: