Временно бе премахната скейт площадката зад зала "Филхармония"

Близо 600 хил. лева с ДДС ще даде Община Русе за бъдещия нов скейтпарк

Време за прочитане: 2 мин.

Близо 600 хил. лева без ДДС ще даде Община Русе за новия скейтпарк в града ни. Той ще е ситуиран в УПИ VI-3759, кв. 330, ЦГЧ по плана на гр. Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 63427.2.5403 по КККР на гр. Русе с адрес ул. „Независимост“ №1А. Скейт парка ще се ситуира в югоизточната част на имота, като мястото е избрано така, че да не се засягат съществуващи дървета и алеи. Площадката е предвидена за тренировки и състезания с ролери, скейтборди, велосипеди и тротинетки. Същата ще е с приблизителни размери 60/14 м., с площ от около 840 кв. м.

Имотът е общинска частна собственост, съгласно Акт №6890 от 21.02.2013 г., вписан под №106, том 8 с вх. Рег. №3524, дело 5581 от 12.03.2013 г. на Службата по вписвания – Русе.

Съгласно АКТ за собственост ПИ 63427.2.5403 е с площ 14 120 кв. м. В имота има реализирани следните сгради – Казарма:

  • Сграда с идентификатор 63427.2.5403.3, застроена на 1 559 кв. м., на 2 етажа;
  • Сграда с идентификатор 63427.2.5403.4, застроена на 166 кв. м., на 2 етажа;
  • Сграда с идентификатор 63427.2.5403.5, застроена на 252 кв. м., на 3 етажа;
  • Сграда с идентификатор 63427.2.5403.6, застроена на 263 кв. м., на 3 етажа.

В изпълнение на Решение №704, прието с протокол №29 от 19.09.2013 г. на Общински съвет – Русе, сгради с идентификатор 63427.2.5403.5 и 63427.2.5403.6 са премахнати.

За територията на имота – предмет на заданието, има одобрен ПУП-ИПР и ПЗ съгласно Заповед №РД-01-48 от 12.01.2005 г. на Кмета на Община Русе. С ИПР от УПИ VI-3759 се обособяват УПИ VI-3759 (предмет на настоящото задание) и VII-5334, кв. 300, ЦГЧ по плана на гр. Русе.

Съгласно окончателен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Русе УПИ VI-3759 попада в зона за обществено-обслужващи дейности, за която устройствените показатели са:

  • П застр. – до 60%;
  • К инт – до 3;
  • П озел. – мин. 30%, като мин. 10% от УПИ е с дървесна растителност;
  • Кк – до 20 м.

Съгласно Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Русе зоната е предимно за обекти на общественото обслужване, съгласно изискванията на глава 19 и глава 11 от Наредба №7 от 22.11.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Към настоящия момент е извършена теренно-ситуационна снимка на УПИ VI-3759, кв. 300 по плана на гр. Русе. Заснети са паркинга в центъра на имота, двата входа към ул. „Майор Атанас Узунов“ и ул. „Александровска“, тревните площи, дървесна растително (иглолистна, широколистна и храстова) както в имота, така и в част от алеята по ул. „Александровска“ ,осветителни лампи, водосточни решетки, благоустрояване и други.

сн. Пиксабей

Сподели:

Още новини от деня