Близо 64% от отпадъците в Община Русе са оползотворяеми чрез рециклиране или компостиране

Близо 449 кг. отпадъци общо се падат на всеки жител от Община Русе през 2017 година, сочи морфологичен анализ.

Морфологичният анализ на състава и количеството на отпадъците е изготвен във връзка с изпълнението на договор СОО-1/17.02.2017 г. между община Русе и „БТ Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Русе“.

Изготвянето на анализа относно морфологичния състав и количеството на отпадъците е необходим с цел помагане на съответните общински органи при оценка на изпълнението на ангажиментите на страната по отношение на управление на отпадъците, произтичащи от членството в Европейския съюз.

Морфологичният анализ и количеството на битовите отпадъци ще се извърши в пълно съответствие с изискванията и препоръките на Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Морфологичният състав на смесените битови отпадъци, по основни компоненти, на база на това годишно количество смесени битови отпадъци, след разпределение на фракция други в тона за година е следният:

Както се вижда от графиката по-горе, над 31% от отпадъците са оползотворяеми чрез рециклиране (хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло), както и над 33% (зелени, дървесни и хранителни) са оползотворяеми чрез компостиране и/или анаеробно разграждане.

Сподели:

Още новини от деня