Близо 64% от отпадъците в Община Русе са оползотворяеми чрез рециклиране или компостиране

Време за прочитане: < 1 мин.

Близо 449 кг. отпадъци общо се падат на всеки жител от Община Русе през 2017 година, сочи морфологичен анализ.

Морфологичният анализ на състава и количеството на отпадъците е изготвен във връзка с изпълнението на договор СОО-1/17.02.2017 г. между община Русе и „БТ Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Русе“.

Изготвянето на анализа относно морфологичния състав и количеството на отпадъците е необходим с цел помагане на съответните общински органи при оценка на изпълнението на ангажиментите на страната по отношение на управление на отпадъците, произтичащи от членството в Европейския съюз.

Морфологичният анализ и количеството на битовите отпадъци ще се извърши в пълно съответствие с изискванията и препоръките на Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци , утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Морфологичният състав на смесените битови отпадъци, по основни компоненти, на база на това годишно количество смесени битови отпадъци, след разпределение на фракция други в тона за година е следният:

Както се вижда от графиката по-горе, над 31% от отпадъците са оползотворяеми чрез рециклиране (хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло), както и над 33% (зелени, дървесни и хранителни) са оползотворяеми чрез компостиране и/или анаеробно разграждане.

Сподели:

Още новини от деня