община две могили

Близо 700 хил. лева с ДДС предвижда Община Две могили за закриване на депото за битови отпадъци

566 хил. лева без ДДС се предвижда, че ще струват строителните дейности по закриване на депо за битови отпадъци, находящо се в землището на община Две могили. Съществуващото депо на Община Две могили е разположено на 0.2 км югозападно от регулационната линия на гр. Две могили в землището на гр. Две могили, местност “Гърка” (наименованието на местността се среща и като „Пръчкалъка”) ЕКАТТЕ 20184. Площта на отпадъчното тяло е 11 487 кв. м. Бъдещият изпълнител ще трябва да извърши преоткосиране на депото; профилиране на депонираните (в т. ч. изгребване на разпилени, извън отредената площ и тези от преоткосиране) отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер; уплътняване на отпадъците (минимум трикратно преминаване с валяк, булдозер или компактор); дейности по изграждане на газоотвеждаща система и безопасно извеждане на биогаза; изграждане на екраниращ слой (горен изолиращ екран) от хидрогеомембрана върху всички планирани терени; полагане на рекултивиращ пласт върху всички планирани терени; биологична рекултивация на технически рекултивирани терени с възстановяване начина на трайно ползване за земите, изграждане на отводнителни съоръжения за управление на повърхностните води и безопасното им извеждане. 202 дни максимум трябва да продължи техническата рекултивация.

Предвидено е финансирането на обществената поръчка за дейностите по техническа рекултивация на стойност до 562 731,64 лева без ДДС да се осигури въз основа на Договор с Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Към момента на откриване на процедурата, няма осигурено финансиране, поради което сключеният договор с определеният за изпълнител участник, ще бъде под условие. Към момента на откриване на процедурата, няма осигурено финансиране, поради което сключеният договор с определеният за изпълнител участник, ще бъде сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, като всяка от страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

Финансирането на дейностите за биологична рекултивация на стойност до 3 605,89 лева без ДДС. ще бъде осигурено от Община Две могили.

Сподели:

Още новини от деня