интернет таблет компютър

Близо 72 % от домакинствата в Русенска област имат достъп до Интернет в домовете си

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 71.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан спад от 1.1 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, областта се нарежда на девето място в страната. Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.

През 2018 г. в област Русе 61.7 % от лицата в на възраст между 16 и 74 навършени години, използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. Спрямо предходната година е регистриран спад от 4.9 процентни пункта. В област Русе жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет – техният относителен дял е 63.7%, при 59.5% за мъжете.

В област Русе  92.7% от редовно използващите интернет са с висше образование. Интернет ползвателите със средно образование за областта са 60.4%, а тези с основно или по-ниско образование са 31.8%.

Данните от изследването за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че относителният дял на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца, е 15.5 % при 22.2 % средно за страната. В рамките на Северен централен район област Русе се нарежда на първо място по този показател.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2018 г.  са анкетирани 4 223 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 275 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на  интернет от домакинствата и лицата,  електронно правителство, електронна търговия, ИКТ на работното място, цифрови умения, споделена икономика и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2018 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).

Сподели:

Още новини от деня