ремонт улица русе дупка смяна на тръби

Близо 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена по ОПОС 2014 – 2020

Регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени от МРРБ и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  Финансирането е в размер на 1.2 млрд.лв.

Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите(МОСВ) е 23 април 2019 г., но първите формуляри ще бъдат внесени в МОСВ много по-рано –  още през февруари.   

Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи.

Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки. Вече е обявена първата от тях – за строителство на пречиствателната станция за питейни води на Шумен.  

В момента МРРБ изпълнява 2 проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Първият – „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”, е на стойност близо 58 млн.лв. В рамките на проекта са сключени 23 договора, като част от тях са за разработване на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК системите в 14 административни области (Бургас, Шумен, Сливен, Пловдив, Ямбол, Кърджали, Добрич, Варна, Силистра, Русе, Видин, Враца, Перник и Стара Загора). С РПИП са определени ВиК обектите, които ще се финансират по програмата за постигане на съответствие с директивата за отвеждане на отпадъчни води в 51 агломерации над 10000 е.ж., както и за устойчивост на водоснабдяването в съответните населени места.  

Вторият проект е „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК” на общата стойност 16 млн.лв. Дейностите по него са свързани с изпълнение на предварителни условия към Споразумението за партньорство с Европейския съюз за периода 2014 -2020, изготвяне на финансова стратегия за отрасъла, развитие на нормативната уредба, изграждане на специализирани информационни системи за ВиК услугите и водностопанската инфраструктура, обучения за ВиК операторите и асоциациите по ВиК и др.

Сподели: