Близо 800 хил. лева ще струва подобряването на енергийната ефективност и обновяване на фасадата, както и подмяна на отоплителната инсталация и радиаторите в „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД

Общинско търговско дружество „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №1 и е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, осъществяващо дейности по: диагностика, лечение и наблюдение на болни; консултации; дейности по промоция на здравето и профилактика; клинико-лабораторни и рентгенови изследвания, провеждане на клинични изследвания на лекарствени продукти.

Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, с вх. №30-591-46#1/08.12.2023 г. е предоставена за одобряване от Общински съвет – Русе Бизнес програма за планиране дейността на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

Здравната карта на област Русе и местоположението на „Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД („ДКЦ 1 – Русе“ ЕООД) благоприятстват развитието на лечебното заведение. От общо сто петдесет и шест лекари за специализирана извънболнична помощ в Русенска област, тридесет и един работят в „ДКЦ 1 – Русе“ ЕООД. Наличието на специалисти за извънболнична помощ, на нужната медицинска апаратура за диагностика на заболявания на сърдечно-съдовата система и на храносмилателната система, включването на почти пълен набор от високоспециализирани медицински дейности, насочват населението на Русенска и съседните области да търси медицинска помощ в лечебното заведение.

В прогнозните финансово-икономически показатели в Бизнес програмата на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе“ ЕООД, се предвижда приходите през 2024 г. да са в размер на 3 490 хил. лв., през 2025 г. в размер на 3 600 хил. лв. и през 2026 г. прогнозирани приходи в размер на 3 750 хил. лв. Прогнозата за разходите е: за 2024 г. очаквани разходи в размер на 3 440 хил. лв., за 2025 г. очаквани разходи в размер на 3 540 хил. лв. и за 2026 г. прогнозирани разходи в размер на 3 690 хил. лв.

Усилията на ръководството на „ДКЦ 1 – Русе“ ЕООД са насочени към усъвършенстване на предлаганите медицински услуги и медицински продукти, чрез търсене на възможности за привличане на млади специалисти и медицински специалисти по специалности, които не съществуват в лечебното заведение. Предвижда се увеличаване на приходите от оказаните медицински услуги, както и оптимизиране на разходите по издръжка на заведението. Финансово-икономическите показатели за периода 2024 г. – 2026 г. са планирани на база разходи и приходи през 2022 г. и очакваните приходи и разходи през базовата 2023 г., като са завишени 3-4 процента през различните години в тригодишния период.

Инвестиционната програма на „ДКЦ 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 г. е разработена в две направления:

1. Снабдяване на нова медицинска апаратура и техника, и включва:

– закупуване на нов дигитален плоско детекторен панел (DR), заедно с компютърна станция и софтуер;

– закупуване на Хематологичен анализатор без семплер;

– закупуване на Трансдюсер (сонда) за 3Д ехограф;

– поетапна подмяна на медицинската апаратура при нужда;

– подмяна на офис оборудването ежегодно в зависимост от нуждите на отделните звена.

2. Ремонтна програма за периода 2024 г. – 2026 г., свързана с:

– фасадно оформление на сградата, с цел подобряване на енергийната ефективност и обновяване на фасадата. Необходимите средства по предварителни изчисления са в размер около 500 хил. лв.;

– подмяна на отоплителната инсталация, включително и радиатори в цялата сграда. Предполагаеми средства – около 280 хил. лв.

– текущи ремонти и обновяване на медицинските кабинети.

Бизнес програмата за планиране дейността на„Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година бе гласувана днес от общинските съветници в Русе.

Сподели: