Близо 82 декара общинска земя продадоха на „Спасов гардън” ЕООД

Общински съвет Сливо поле реши да се извърши продажба без търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: земеделска земя с площ от 81,953 дка., обособена в поземлен имот № 022002, местност „Коренежа” в землището на село Малко Враново, ЕКАТТЕ 46560, начин на трайно ползване – овощна градина, категория при неполивни условия – четвърта при продажна цена на имота, сумата определена от лицензиран оценител 97 160 лв. без ДДС. Купувач на имота е „Спасов гардън” ЕООД със седалище в село Бабово, община Сливо поле.

Сподели: