община-русе

Близо 84 % е относителният дял на домакинствата в Русенска област, в които главата на домакинството се самоопределя от българския етнос

Към 7.09.2021 г. в 54.7% от домакинствата в страната глава на домакинството е на възраст до 60 години. В сравнение с предишното преброяване този относителен дял е намалял с 5.7 процентни пункта.

На областно ниво се открояват София (столица) и Варна, в които домакинствата с глави на възраст до 60 години са съответно 65.2% и 60.0% от домакинствата в областта.

Средната възраст на главата на домакинството се повишава между последните две преброявания от 53.6 години през 2011 г. на 56.0 години през 2021 година. Това оказва влияние и на икономическия статус на главите на домакинствата.

Към 7 септември 2021 г. 51.8% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (47.8% – заети, и 4.0% – безработни). Икономически неактивни са главите на 48.2% от домакинствата в страната.

Фиг. 4.Структура на домакинствата по икономическа активност на главата на домакинството, местоживеене и години на преброяванията

В областите има съществено различие според икономическия статус на главата на домакинството. Най-висок е делът на домакинствата, в които главата на домакинството е работещо лице в областите София (столица) и Варна – съответно 62.9% и 52.7%. В 23 от областите в над половината от домакинствата главата на домакинството е икономически неактивно лице. Най-голям е техния дял в областите Кърджали – 62.2%, Видин – 60.5%, и Кюстендил – 60.1%.

Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 2 303 263 домакинства (87.6%) главата на домакинството се самоопределя към българската етническа група, в 189 631 домакинства (7.2%) – към турската етническа група, а в 75 484 домакинства (2.9%) – към ромския етнос. При 27 96З (1.1%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.

Домакинствата, в които главата на домакинството е от българския етнос, се състоят предимно от едно или две лица. Близо половината (49.2%) от домакинствата с глава на домакинството от ромския етнос са многочленни – с четири и повече лица.

С най-голям относителен дял на домакинствата, в които главата на домакинството се самоопределя от българския етнос са областите Перник (96.9%) и София (столица) (96.1%), а с най-малък – област Кърджали (30.3%). В тази област с най-голям относителен дял – 62.5%, са домакинствата с глава на домакинството от турската етническа група.

Структура на домакинствата по етническа група на главата на домакинството

и по области

Сподели: