БСП в Русе подаде сигнал до прокуратурата за демонтираната тролейбусна контактна мрежа

БСП в Русе подаде сигнал до прокуратурата за демонтираната тролейбусна контактна мрежа

Общинските съветници от групата на БСП в Общински съвет – Русе Пламен Рашев и Александър Неделчев депозираха тази сутрин в Районна и Окръжна прокуратура – Русе сигнал за липси в демонтираната тролейбусна контактна мрежа. Преди по – малко от месец двамата отправиха питане до кмета на Община Русе Пламен Стоилов. Ето и самото питане:

Общинските съветници от БСП Александър Неделчев и Пламен Рашев подготвиха питане до кмета на Община Русе Пламен Стоилов по повод съхранението на подменените елементи и контактна тролейбусна мрежа в Русе преди няколко години. Ето го и него:

Уважаеми г-н Стоилов,

    В края на 2015 г. приключи изпълнението на проекта „Интегриран градски транспорт“ на обща стойност 29 256 115 лв., от които 3 248 606 лв. осигурено собствено финансиране от община Русе. Един от резултатите на проекта беше подмяната на 75 километра контактен проводник и елементи от мрежата.

    Съгласно изготвена за нуждите на проекта количествено-стойностна сметка на демонтираната електрическа контактна мрежа по цени към м. февруари 2015г. стойността на демонтираните елементи възлиза общо на 717 890.77 лв. Демонтираните компоненти предствалляват скраб, състоящ се от:

  • 73 865 кг. мед
  •   1 292 кг. бронз
  • 20 307 кг. желязо

Господин Кмете,

    На 25.02.2015 г., в отговор на питане на общинския съветник Пламен Рашев Вие казвате, че „на този етап няма предвидена употреба на демонтираните елементи от контактната мрежа. Не се предвижда продажба и няма обявена обществена поръчка.“ Вие отговаряте още, че демонтираните елементи от мрежата „се съхраняват в склад в базата на фирма „ЕЛ“ЕООД на ул. „Търговска“№9, където е осигурена охрана и денонощно наблюдение. Срокът на съхранение е до приключване срока на договора.“

    Съгласно Протокол № 28 от 02.05.2018 г. Комисията по общинска собственост на Община Русе по т. 1 от своя дневен ред е разгледала „Откриване на процедура за продажба на общински движими вещи, представляващи демонтирани части от контактна мрежа… както следва:

  • проводник – контакт R100 – материал /мед/ с тегло 26 460 кг.
  • стрелки – изолатори и кръстовки – смесен материал /мед, желязо и месинг/ с тегло 7 640 кг.

Комисията е одобрила предложението за стартиране на процедурата за продажба. Оттогава досега са изминали повече от 9 месеца.

Уважаеми г-н Стоилов,

    Във връзка с гореизложеното и по повод многобройни запитвания от русенски граждани, молим да ни отговорите на следните въпроси:

    1. Къде, от кого и по силата на какъв договор  се съхраняват в момента демонтираните елементи от контактната мрежа? Има ли определен от Вас със Заповед служител на Община Русе, отговарящ за контрола по съхранението и опазването на тези материални ценности?

    2. Налице ли са приемо-предавателни протоколи между фирма „ЕЛ“ЕООД и новия складодържател, от коя дата са те и какви са количествата компоненти при приемо-предаването? Провеждани ли са инвентаризации на складовите наличности, кога, налице ли са протоколи от тях и какви са констатациите – по видове съхранявани компоненти и количества?

    3. Обявена ли е процедура за продажба на демонтираните части от контактната мрежа, за какви позиции и количества и какъв е резултатът от нея?

     Очакваме да получим писмен и устен отговор на настоящото Питане на сесията на ОбС-Русе на 24.01.2019 г.

    Молим, към отговора да ни предоставите копие от договор за съхранение, приемо-предавателен протокол и протоколи от инвентаризация.

 Заместник – кметът Димитър Наков тогава отговори следното: Уважаеми господин Неделчев, уважаеми господин Рашев, в Община Русе постъпи искане с вх. №06-01-6 от 21.01.2019 г. във връзка, с което ви отговарям следното: по първият поставен въпрос, къде, от кого, по силата на какъв договор се съхраняват в момента демонтираните елементи от контактната мрежа? Има ли определен от Вас със заповед служител на община Русе, отговарящ за контрола по съхранението и опазването на тези материални ценности? Отговор –елементи от контактната мрежа се съхраняват от „ШУЛЦ-79“ ООД, със седалище гр. Русе, ул. „Търговска“ №22, като с дружеството е сключен договор за наем. Към настоящият момент демонтираните части се съхраняват в две складови помещения, които са обособени с видеонаблюдение и са заключени с катинари, като на входните врати са залепени хартиени слепки с подпис на служител и печат на община Русе, които се проверяват периодично за ненарушена цялост. Няма определен със заповед служител от общинска администрация, който да отговаря за контрола по съхранението и опазването, поради посочените условия на съхранение. По вторият поставен въпрос: Налице ли са приемо-предавателни протоколи между фирма „ЕЛ“ ЕООД и новия складодържател, от коя дата са те и какви са количествата компоненти при приемо-предаването? Провеждани ли са инвентаризации на складовите наличности, кога, налице ли са протоколи от тях, какви са констатациите – по видове съхранявани компоненти и количества? Изготвен е приемо-предавателен протокол демонтираните от 11.04.2018 г. между Консорциум „Ел-Км“ и Община Русе, с който консорциума е предал на община Русе проводник – контакт R100 – материал мед с тегло 26 460 кг.; стрелки, включващи изолатори и кръстовки – смесен материал – това включва желязо, мед и месинг с тегло 7 640 кг. Същите количества метали са предадени от Община Русе на „ШУЛЦ-79“ ООД, за което е съставен приемо-предавателен протокол. Поради факта, че са обемни дейностите по изваждане на контактната мрежа, нейното претегляне на контролна везна и връщането ѝ в склада, не е била извършена инвентаризация, още повече, че компонентите от демонтираната контактна мрежа се съхраняват при условията, посочени в отговора по първия ви въпрос. По третия въпрос: Обявена ли е процедура за продажба на демонтираните части от контактната мрежа, за какви позиции и количества и какъв е резултатът от нея? Отговорът е, не е инициирана процедура за продажба, поради констатираните несъответствия на демонтираните части от контактната мрежа и предадените за съхранение, поради което са сезирани компетентните органи. След установяване на всички факти и обстоятелства по посоченото несъответствие ще бъдат продължени действията по инициираната процедура за продажба. Към настоящият отговор прилагам: Договор за отдаване под наем на недвижим имот от 26.03.2018 г., приемо-предавателен протокол между Община Русе и „ШУЛЦ-79“ ООД, както и приемо-предавателен протокол между Консорциум „Ел-Км“ и Община Русе. С уважение. Благодаря.

В тази връзка Пламен Рашев отбеляза: За да заостря вниманието на уважаемите общински съветници, на администрацията, трябва да кажа, че става дума за една липса около 500 000 лева, която е всъщност съизмерима с издръжката на общинския съвет за една година, на всички нас, заедно с администрацията на господин председателя за една година. 

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"