БТ – Русе отчита засилен работодателски интерес към насърчителните мерки по ЗНЗ

В периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г. включително в бюрото по труда се приемаха заявки от работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта. Финансовите стимули ще бъдат предоставяни на работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда в т.ч. младежи до 29 години, майки/осиновители на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица над 50 години, продължително безработни и др. Мерките предлагат различни варианти за срок и размер на субсидиране и наемане на работа. Средствата, предоставени на Работодателите от Държавния бюджет, са по схема за минимална помощ за заетост (помощ „de minimis”), с изключение на чл. 51 от ЗНЗ, които са под формата на схема за държавна помощ.

Подборът на работодатели се извършва при спазване условията на съответния насърчителен режим и по критерии, съобразно чл.50, ал.3, т.5 от ППЗНЗ. Оценката по отделните критерии се извършва при условия и параметри, определени в методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. На заседание Съвета за сътрудничество /СС/ към ДБТ извършва подбор, оценка и класиране на подадените заявки и предлага на директора на дирекция „Бюро по труда“ списък на работодателите, с които може да бъде сключен договор в рамките на свободния ресурс.

Процедурата премина при засилен интерес от страна на русенските работодатели. В ДБТ-Русе бяха подадени 57 комплекта документи за ползване на насърчителните режими по ЗНЗ, обавените свободни работни места са общо 105. Те са във всички сфери на икономиката.

Предстои заседание на Съвета за сътрудничество към ДБТ, съобщи по време на пресконференция днес Йорданка Генчева – главен експерт „Активна политика на пазара на труда“ в дирекция „Бюро по труда“ – Русе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"