Българо-румънски природо-туристически продукт по проект на АДО „Дунав“

На 24 и 25 януари в гр. Русе и гр. Констанца се проведе Заключителна конференция за представяне на резултатите по проект „Разработване и промотиране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Проектът се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Фондация „Жива природа“ – гр. Кълъраш.

В Заключителната конференция взеха участие представители на Министерство на туризма, Община Русе, други общини в района на маршрута, община Калъраш, представители на НПО и партньорите по проекта.
Целта на проекта бе да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на екотуризма: маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България”.

Развитието на екотуризма е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият съхранени природни ценности: водни обекти и влажни зони със специфични екосистеми; паркове, които предлагат възможности за различни форми на природен туризъм; защитени местности и природни забележителности. Дунавските общини са припознали развитието на туризма като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разработи тематичен проект, чиято цел е да утвърди природо-туристически маршрут и да свърже обектите на защитеното природно наследство в траснграничния регион Румъния-България.

Въз основа на мащабно предварително проучване беше разработен туристически маршрут, обхващащ 60 обекта на защитеното природно наследство в региона от двете страни на Дунав: 30 в България и 30 в Румъния. Изготвени и подложени на широко обществено обсъждане бяха две стратегии – Обща стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Стратегия за маркетизиране и промоциране на маршрута. Освен това, маршрутът разполага с тематични материали, чрез които да се промоцират и популяризират обектите, включени в него. Всички тези резултати бяха официално представени по време на заключителната конференция.

Сподели: