Българска служба за акредитация отбеляза своята двадесетгодишнина със специализирано информационно събитие в Русе

Българска служба за акредитация отбеляза своята двадесет годишнина със специализирано информационно събитие в гр. Русе, организирано по проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Изпълнителният директор на агенцията г-жа Ирена Бориславова представи пред участниците в събитието пътя, извървян от БСА през годините. Тя припомни, че Националният орган по акредитация – Българска служба за акредитация е създаден на 23 ноември 1998 г. с Постановление на Министерски съвет № 228 от 23 октомври 1998г. През 1999 г. във връзка с §4 на Закона за администрацията, Българската служба за акредитация към КСМ се преобразува в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) към Министъра на икономиката.

През 2005 г. се обнародва първият закон, регламентиращ условията и реда за извършване на акредитация с наименование „Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация”, обн. ДВ, бр. 100 от 13.12.2005г., в сила от 14.01.2006г. Законът определя ИА БСА като специализиран държавен орган за акредитация на лицата, които осъществяват дейностите по: изпитване, калибриране, сертификация на продукти, сертификация на системи за управление, сертификация на персонал, както и на органи за контрол и проверяващи по околна среда. Със закона се разширяват правомощията на агенцията с тези по акредитация на Проверяващи по околна среда (EMAS). Към момента, агенцията е държавен орган, юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.

Изпълнителният директор на ИА БСА подчерта, че от 2016 г. националният орган по акредитация има статут на пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) и е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация (ILAC MRA). Същата година Агенцията стана член на Международния акредитационен форум IAF и е страна по Многостранното споразумение на IAF MLA за област: органи по сертификация на лица, а от 2017 г. е с разширен обхватът на Многостранното споразумение IAF MLA зе областите: органи по сертификация на продукти и системи за управление с подобхват ISO 9001 и ISI 14001.

Пред участниците г-жа Бориславова коментира, че членството в ILAC и IAF е доказателство, че акредитацията се извършва съгласно европейските правила и норми. По време на информационното събитие бе предоставена информация относно взети решения по процеса на акредитация на годишните срещи на ЕА, IAF и ILAC.

За повече информация за дейността на ИА БСА: www.nab-bas.bg

Сподели:

Още новини от деня