ВиК лого

„Българският ВиК холдинг“ ЕАД ще придобие 51 % от акциите на ВиК – Русе

„Българският ВиК холдинг“ ЕАД ще придобие 51 % от акциите на ВиК – Русе. Това ще стане след гласуване по време на общото събрание на съдружниците на ВиК – Русе, което ще се проведе на 22 декември в сградата на дружеството. Върху холдинга ще се прехвърли правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 броя дружествени дяла със стойност 1 лев всеки, представляващи 51 % от капитала на дружеството при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 205 000 лева, съгласно постъпило от МРРБ уведомително писмо от 27 октомври 2020 година. Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие върху 205 032 дяла от капитала на „Българският ВиК холдинг“ ЕАД държавата ще запише и придобие 205 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на холдинга.

Капиталът на дружеството ВиК е в размер на 402 023 лева.

Сподели: