"Български пощи" искат да получат под наем общинско помещение в Батишница

„Български пощи“ искат да получат под наем общинско помещение в Батишница

Община Две могили е собственик на следният имот – публична общинска собственост по Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г., находящ се в с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, а именно: „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII-237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда върху площ от 150 кв. м. (новата сграда на Кметството в село Батишница).

Понастоящем в гореопосочената сграда се помещават Кметството в с. Батишница, здравния и полицейски кабинет.

В Деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с вх. № 4938#2/26.11.2020 г. от Областна пощенска станция – Русе, с което те изявяват желание „Български пощи“ АД да наеме за пощенска станция помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по АПОС № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница) след провеждането на търг. Към настоящия момент горепосоченото помещение е свободно и може да бъде отдадено под наем след Решение на Общински съвет, като по този начин Кметството, Пощата, здравния кабинет и полицейския кабинет в селото ще бъдат разположени в една и съща сграда, което ще улесни местните жители при получаването на различни видове услуги.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след решение на общинския съвет“.

Според т. 1 от Приложение № 1 – Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе, началната месечна наемна цена на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти за осъществяване на търговска дейност и предоставяне на услуги е 1,50 лева на кв. м. за имоти в селата от община Две могили. Площта на горепосоченото помещение е 12 кв. м., от където следва, че началната месечна наемна цена за отдаването му под наем ще бъде 18,00 лева без ДДС или 21,60 лева с ДДС, като съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост „Наемните цени се определят от общинския съвет“.

Общинският съвет в Две могили даде днес своето съгласие да бъде включено в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по АПОС № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница.

То ще бъде отдадено под наем за срок от 10 (десет) години за предоставяне на услуги на населението помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по АПОС № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница.

Отдаването под наем ще се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе.

Определена е начална месечна наемна цена при провеждането на търга да бъде 18,00 лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без ДДС или 21,60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС съгласно т. 1 от Приложение № 1 – Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти към Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе.

Определена е стъпка на наддаване 10 % от началната цена.

Определен е депозит за участие в тръжната процедура в размер на 10 % от началната тръжна цена.

Сподели: