Община Иваново

Бюджетът на Община Иваново за тази година е приет

Общински съвет – Иваново прие бюджета на Община Иваново за 2018 година, както следва:
– По приходите в размер на 8 220 000лв.:

Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2780146 в т.ч.:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2003854 лв.
Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 161700лв.:
ОУ Иваново 6784 лв.
ОУ Тръстеник 50445 лв.
ОУ Щръклево 50930 лв.
ОУ Сваленик 53541 лв.
Финансиране -14475 лв., /Налични средства по оперативни програми в бюджетни сметки на ОУ/
Преходен остатък от 2017 година в размер на 629067 лв., съгласно Приложение № 2, в това число: с целеви характер – 269267 лв.;
Приходи за местни дейности в размер на 5439854 лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:
Данъчни приходи в размер на 556300 лв.
Неданъчни приходи в размер на 1398211 лв.
Трансфери за местни дейности в размер на 867100 лв., в т.ч.:
Обща изравнителна субсидия в размер на 684900 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 182200 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 521000 лв.,
Предоставени трансфери в размер на: -216795 лв.
Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на:
-60922лв.
Финансиране 20000 лв.,/Възстановени суми по безвъзмездна финансова помощ/
Преходен остатък от 2017 година в размер на 2354960 лв., в това число: с целеви характер – 1405152 лв., от тях за КР 1278993лв.

По разходите в размер на 8 220 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи
За делегирани от държавата дейности в размер на 2780146 лв.,
За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 549872лв.
За местни дейности в размер на 4894982лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 200000лв.
Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет изчислено на касова основа отрицателно в размер на 2989552 лв.
Приема се програма за капиталовите разходи за 2018 г. в размер на 2030513 лв. Одобрява се разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 521000 лв. Приет е и разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 180520 лв.

Сподели:

Още новини от деня