Бюджетът на Община Русе надхвърли 215 млн. лева в края на 2022 година

Община Русе предостави на Общински съвет – Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе. Днес той бе разгледан по време на редовното заседание на ОбС – Русе. /на снимката/

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2022 година е приет с Решение № 898 на Общински съвет град Русе, Протокол №33/26.04.2022 година в размер на 187 793 033 лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.12.2022 г. е 215 911 517 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.12.2022 г.  настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост;  Министерство на образованието и науката; дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; ПУДООС; писмо № ДПРС-5 от 14.12.2022 г. и  № ДПРС-6 от 29.09.2022 г. на Министерство на финансите; Заповед на кмета № РД-01-3727  от 14.11.2022 г.; Заповед на кмета № РД-01-4165 от 16.12.2022г.; Заповед на кмета № РД-01-170 от 17.01.2023 г.; заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“, Решение на  ОбС № 1124 от 17.11.2022 г. и Решение на  ОбС № 1169 от 13.12.2022 г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за четвъртото тримесечие на 2022 г. е 10 482 627 лв., в т.ч. държавни дейности  6 620 063 лв.; местни дейности 3 539 308 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 323 256 лв.

Спазвайки изискванията на закона за публичните финанси за промени в бюджетите на общините, се излага и поясняваща информация:

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи – Приложение № 1 „Информация, относно изменения на бюджета на Община Русе за периода 01.10.2022 г.-31.12.2022 г.“ е реализирано от:

други неданъчни приходи –  застрахователни събития;

дарения от страната и чужбина  – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в ДГ „Пинокио“ , в Кметство Бъзън, в СУ „Христо Ботев“, в ОУ „Братя Миладинови“ и в РИМ-Русе./

трансфери и субсидии от Централния бюджет /ЦБ/ – пътни разходи правоимащи болни за третото и четвъртото тримесечие – 1737 лв.; присъдена издръжка – 61 092 лв.; субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспортпрез четвъртото тримесечие – 1 055 679 лв.; компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283,ал.2 от ЗПУО – 323 856 лв.; компенсации за пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди, за деца до 10 години, за учащи, за лица получаващи пенсия – 250 721 лв.; компенсиране за превоз на служители при изпълнение на служебните си задължения – 91 853 лв.; за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. – 1 064 лв.; за допълнителни трансфери по национални програми за развитие на образованието – 626 482 лв.; за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби –  8 640 лв.; за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“ – 181 849 лв.; за финансово осигуряване на дейности по Национална програма

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 573 125 лв.; за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “ Отново заедно“ – 26 500 лв.; за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директорите в сферата на образованието – 84 070 лв.; за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти – 17 097 лв.; за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметровия превоз на пътници – 4 400 лв.; за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници – 4 000 лв.; за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,  детски градини и училища 2020 – 2022 г. –  313 146 лв.; увеличаване на общата субсидия за държавни дейности във Функция 5 във връзка с увеличаване на потребителите на социални услуги: „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа, гр. Русе“ – 21 413 лв., „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца на бежанци в риск, гр. Русе“ – 50 400 лв., Център за настаняване от семеен за деца без увреждания, гр. Русе“  – 14 984 лв.

трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост  – 144 463 лв.

трансфери от МРРБ за обект: „Основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ в гр. Русе – 3 201 872 лв.

– трансфер от ММС за ремонт на Гребна база с. Николово – 322 985 лв.

трансфери от Агенция за социално подпомагане  – 2 491 509 лв., в т.ч. за Лична помощ

 2 425 425 лв. и Приемна грижа – 66 084 лв.

получени средства от ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/– 11 391 лв.

 – получени средства от Министерството на културата  – 211 404 лв.

трансфери от АПИ 2-ри транш зимно поддържане – 56 653 лв.

трансфер от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – 3 348 лв.

получени и предоставени трансфери  –  по проекти на  училища и детски градини

2. В  частта за делегираните от държавата дейности е извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност.

3. В частта за местните дейности е извършена промяна между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга.

4. Уточненият бюджет на Община Русе по дейности и параграфи към 31.12.2022 г. е в размер на 215 911 517  лева.

– държавна дейност 132 772 651 лв., в това число текущ бюджет 129 042 887 лв. и капиталов бюджет 3 729 764 лв.

– общинска дейност – 75 194 266 лв., в това число текущ бюджет – 56 141 963 лв. и капиталов бюджет 19 052 303 лв.

– дофинансиране с общински приходи – 7 944 600 лв., в това число текущ бюджет 4 738 798 лв. и капиталов – 3 205 802 лв.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – Приложение №3, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе към 31.12.2022 г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; по програми от „Други средства от Европейския съюз“ /ДЕС/ и такива със средства от други международни програми, както и по приходни и разходни параграфи.

Предложените промени на Бюджета на Община Русе за четвъртото тримесечие на 2022 г. са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 31.12.2022 г. е балансиран. Община Русе няма просрочени задължения.

Сподели: