община русе

Бюджетът на Община Русе порастна с над 800 000 лева за тримесечие

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2019 година е приет с Решение №1060 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №42/05.02.2019 година в размер на 138 045 361лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.03.2019г. е 138 826 637 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.03.2019г.  настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост; Министерство на културата; писмо №ДПРС-1/07.02.2019г. на Министерство на финансите за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години и на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози; дарения от страната и от чужбина; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писма за трансфери от Агенция за социално подпомагане; Заповеди на кмета №РД-01-761/15.03.2019г. и № РД-01-1092/15.04.2019г.; заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решения на ОбС №1095/21.03.2019г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за І-то тримесечие на 2019г. е

781 276 лв., в т.ч. държавни дейности  771 731лв.; местни дейности /-/26 017 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 35 562 лв.

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи е реализирано от:

от други неданъчни приходи –  застрахователни събития;

от дарения от страната  – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в Община Русе; детска градина „Снежанка“; Регионален исторически музей Русе и ОДЦКИ /;

дарения от чужбина – СУ „Фридрих Шилер“

трансфери и субсидии от Централния бюджет – субсидии за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години и на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози 619 510 лв. и компенсирана промяна на размера на целевата субсидия за капиталови разходи в разходи за текущ ремонт на общинска пътна мрежа .

трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост 29 690 лв.

трансфери от Агенция за социално подпомагане  120 531 лв.

трансфери от Министерство на културата – за Мартенски музикални дни /над планираните за 2019г./ 7 889лв. – получени ипредоставени трансфери  –  по проекти на  училища

Сподели:

Още новини от деня