парцел къщи

Ваканционно селище с 14 къщи ще бъде изградено в местността „Над село“ до Николово

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план с  вх.№УТ-27-14/15.02.2021г.  от Данаил Илиев Йорданов, собственик на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498,  находящ  се  в  местността „Над село“, землище на с. Николово, община Русе.  Имотът има площ от 13 888 квадратни метра и попада в територия определена с Общия устройствен план на община Русе (ОУПО) за ваканционно селище /Ос/. В разработеното от възложителя задание за проектиране за имота се предвижда изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земята, което към настоящия момент е земеделска територия с начин на трайно ползване – пасище. Предвижда се с ПЗ за имота да се определи зона за застрояване за ваканционно селище /Ос/, като се създадат устройствени условия за свободно застрояване разположено на нормативно определените разстояния от границите на имота.

Предвижда се с ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване разположени по такъв начин, че да е възможно бъдещото разделяне на имота за обособяването на нови 14 имоти за застрояване организирани около нов вътрешен обслужващ път обособен от същия имот. Предвидените устройствени показатели – плътност на застрояване до 20%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,5 и процент на озеленяване – минимум 60% и височина на застрояването Н до 7 метра отговарят на изискванията за зона Ос. Във връзка с искането на Възложителя в Община Русе са постъпили становища дадени с писма с вх.№№30-9965-57#2/15.03.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-57#1/10.03.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

Днес общинските съветници в Русе одобриха задание за проектиране и разрешат изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498,  находящ  се  в  местността   „НАД СЕЛО“, землище на с. Николово, община Русе, като с плана за имота се определи зона за застрояване за ваканционно селище /Ос/ с плътност на застрояване до 20%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,5 и процент на озеленяване – минимум 60% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 6 метра от дъно имот, на минимум 4 метра от страничните граници и на 3 и на 5 метра от границите към обслужващите пътища. Запазва се без застрояване сервитутната зона на преминаващия през източната част на имота водопровод. Трябва да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-37#1/01.03.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-37#2/05.03.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

Сподели: