магистрала път асфалт лято

ВАС остави без разглеждане жалба на граждани по ОВОС на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново

Петчленен състав на Върховния административен съд остави без разглеждане касационната жалба на Г. Господинов, Н. Стоянова и О. Стоянов против решение № 14818 от 30.11.2018 г. по адм. дело № 2721/2018 г. на Върховния административен съд, състав на шесто отделение. Съдът прекрати производството по адм. дело № 2500/2019 г. по описа на Върховния административен съд.

Подробности по определението на ВАС може да се открият тук

С обжалваното решение Върховният административен съд, състав на шесто отделение, е отхвърлил оспорването по жалби на Г. Господинов, Н. Стоянова, Сдружение „Граждани за пътен контрол“, представлявано от управителя Б. Кумпиков, В. Михайлова, Н. Рашков, О. Стоянов, В. Георгиев, Т. Попниколова, Г. Георгиев, Т. Миновска и М. Маринов срещу решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2018г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за „Автомагистрала Русе – Велико Търново“ по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А 27.

В решението съдът е посочил, че същото не подлежи на касационно обжалване, на основание чл. 99, ал. 7 ЗООС, ред., ДВ, бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 г., като е изложил съображения в тази насока.
Върховният административен съд, петчленен състав, като прецени данните по делото, доводите и възраженията на страните, намира, че касационната жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:

Съгласно чл. 99, ал. 7 ЗООС, ред., ДВ, бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 г., предвижда, че: „Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения,техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност.“ Следователно, решението на първоинстанционния съд е необжалваемо пред касационната инстанция, ако кумулативно са налице три предпоставки:
1. Решението е издадено от министъра на околната среда.
2. Инвестиционното предложение, предмет на решението, е за обект, респ. за негово разширение или изменение, който е определен за обект с национално значение със закон или с акт на Министерския съвет.
3. Обектът е със стратегическа важност.
Върховният административен съд, петчленен състав намира, че по отношение на оспореното решение на министъра на околната среда и водите са изпълнени и трите кумулативни предпоставки.
1. Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2018г. е издадено от министъра на околната среда и водите.
2. Предмет на решението на министъра на околната среда е инвестиционно предложение за изграждане на автомагистрала Русе – Велико Търново, по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А 27.
В чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата (ЗП) е посочено, че републикански пътища са автомагистралите, скоростните пътища и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Съгласно чл. 3, ал. 7 ЗП, автомагистралите са национални обекти. Те са специално изградени и означени пътища за движение само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават характеристики, посочени в т. 1 – 7. В § 5, т. 76 от ДР на Закона за устройство на територията е дадено определение на „обект с национално значение“ – това е обект, определен като такъв със закон или с акт на Министерския съвет. Автомагистрала Русе – Велико Търново е обект с национално значение по силата на решение № 643 на Министерски съвет от 30.08.2011 г., с което е обявен републикански път І – 5 „Русе – Бяла – Полски Тръмбеш – Велико Търново – о.п. Дебелец – Дряново – Габрово – Шипка – Казанлък – о.п. Стара Загора – Средец – Димитровград – о.п. Хасково – Конуш – Чероноочене – Кърджали – Момчилград – Маказа – границата Гърция“ от км. 0+000 до км. 384+840“ за обект с национално значение и национален обект. Следователно, предмет на решението на министъра на околната среда и водите – инвестиционното предложение за изграждане на „Автомагистрала Русе – Велико Търново“, е за национален обект, който попада в обхвата на решение № 643 на МС от 30.08.2011 г. и се определя като обект с национално значение с акта на Министерския съвет.
3. Инвестиционното предложение е включено в списъка на проекти в Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 година. Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. е одобрена с решение № 336/23.06.2017 година на Министерски съвет за проектиране и строителство по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 година. Проектът е заложен в Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в България 2016 – 2020 г., приложение № 4, стр. 16, т. 30 и има характер на обект със стратегическа важност по см. на § 1, т. 76 от ДР на ЗООС. Съгласно § 1, т.76 ДР на ЗООС, „обект със стратегическа важност“ е всеки обект, включен в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика или в Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. Трасето с направление „Русе – Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа на територията на страната, съгласно Регламент ЕС 1315/2013 г. и ще свързва Рейнско-Дунавски и Ориент/Източно Средиземноморски трансевропейски транспортни коридори в направление Север – Юг.
При това положение трите кумулативни предпоставки по чл. 99, ал. 7 ЗООС, в приложимата редакция са налице, поради което решението на тричленния състав на Върховния административен съд по адм. дело № 2721/2018 г. не подлежи на обжалване пред касационната инстанция.
Предвид изложеното, касационната жалба е процесуално недопустима, поради което следва да се остави без разглеждане и се прекрати производството по делото.

Сподели:

Още новини от деня