ВАС

ВАС отмени окончателно голяма финансова корекция по трансграничен проект на Община Бяла

Състав на Върховния административен съд остави в сила Решение №36/19.10.2022 г. на Административен съд – Русе по адм. дело №644/2021 г. Решението е окончателно.

а 12.10.2018 г. между ръководителя на Националния орган по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. и Община Бяла е сключен Договор №РД-02-29-376 за предоставяне на национално съфинансиране по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. с наименование “Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure” Общият размер на бюджета на проекта, включващ средства от ЕФРР, национално съфинансиране и собствен принос е в размер на 2 741 207, 48 евро.

Въз основа на този договор, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП Община Бяла е провела публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на интегрирана система за мониторинг на трафика по проект „В-TEN Improved nodes Giurgiu – Byala for better connection to TEN-T infrastructure“, финансиран чрез Програмата „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ и национално съфинансиране“.

В Раздел VI. “Критерии за подбор” т. 3 „Изисквания за технически и професионални способности“ от техническата спецификация на поръчката, възложителят е заложил изискване “Участниците за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Обемът на изпълнителните дейности е без значение.

В допълнение е посочено че под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ се разбира: „разработване и внедряване на информационни системи за мониторинг на трафика и/или други пространствено разположени обекти и явления, свързани с транспортната инфраструктура и/или разработване на онлайн базирани информационни системи за целите на регионалното развитие и/или автомобилния трафик“.

Съгласно техническата спецификация, Раздел V. „Условия за участие“, т. 9.1) освен на основанията по чл. 54 и 55 ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата: под точка 9.1 Участник, който не отговаря на постановените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

На 27.11.2020 г. между Община Бяла и „Бест Технолоджи – ТГ“ ООД е сключен Договор №Д-247, с предмет „Разработване на интегрирана система за мониторинг на трафика по проект “B-TEN-Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastruture” на стойност 96 800, 00 лв. без ДДС или 116 160, 00 лв. с ДДС.

На 28.01.2021 г. до НО по програмата е подадено уведомление за съмнение за нередност по публично състезание по реда на ЗОП, в което подробно е посочено установеното нарушение.

На същата дата до Община Бяла от НО е изпратено уведомление с подробна информация за сигнала за нередност, включващ данни за констатираното от органа нарушение.

На 24.08.2021 г. Община Бяла е представила възражение.

На 30.09.2021 г., с Решение №РД-02-14-853, издадено на основание чл. 73, ал. 1, чл. 70, ал. 1, т. 9 във връзка с § 5, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ, загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.), ръководителят на Националния орган по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. е определил на Община Бяла финансова корекция в размер на 25% от допустимите разходи по Договор №Д-247 от 27.11.2020 г. с „Бест Технолоджи – ТГ“ ООД, за нередност за нарушение на 107, т. 1 и т. 2, б. “а” ЗОП във вр. с чл. 56, ал. 2 ППЗОП, квалифицирано по т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

В хода на първоинстанционното производство е прието заключение по допусната съдебно-счетоводна експертиза (СТЕ) и приобщено към доказателствения материал по делото. В заключението на вещото лице е посочено, че въз основа на техническите параметри, реализираната услуга по договор №БМВ-19-07 от 07.06.2019 г., сключен между “Битмап” ЕООД и “Бест Технолоджи – ТГ” ООД, може да бъде квалифицирана като: разработване и внедряване на информационни системи за мониторинг на пространствено разположени обекти или явления, свързани с разработване на онлайн базирани информационни системи за целите на регионалното развитие. Следователно налице е съответствие между декларираното в ЕЕДОП на участника по отношение на дейностите по сключения договор, както е налице и съответствие на дейностите в ЕЕДОП с издадената референция с № 30-3618-3 от 02.10.2019 г. на Община Русе. По втората реализирана услуга по Договор №БМВ-18-07 от 15.11.2018 г., сключен между “Битмап” ЕООД и “Бест Технолоджи – ТГ” ООД, същият с предмет “Изработване на уеб базирана географска информационна система за нуждите на Областна администрация – Варна”, според вещото лице реализираната услуга може да бъде квалифицирана като: разработване и внедряване на информационни системи за мониторинг на пространствено разположени обекти или явления, свързани с разработване на онлайн базирани информационни системи за целите на регионалното развитие.

Към приложените в преписката документи органът е представил и Заповед №РД-02-14-722 от 16.08.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за назначаване и оправомощаване на издалия решението от 01.10.2021 г. заместник-министър на МРРБ с правомощията на ръководител на Националния партниращ орган по Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, за издаването на актове по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕФСУ.

Въз основа на така установените по делото факти първоинстанционният съд е приел от правна страна, че оспореният акт е издаден от компетентен орган, в исканата от закона писмена форма, в хода на административното производство органът не е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но оспореният акт е издаден при неправилно приложение на материалния закон.

Първоинстанционният съд е счел за неправилни и противоречащи на доказателствата по делото, изводите на НО, че избраният за изпълнител “Бест Технолоджи – ТГ”ООД е декларирал услуги, които не отговарят на посочените от възложителя изисквания. Въз основа на приетото заключение на вещото лице, съдът е приел, че и по двата договора, който са представени за доказване на изискуемия опит на кандидата е видно, че същите, предвид техническите параметри на извършените услуги, доказват съответствие с изискуемия опит по обществената поръчка.

Приел е за неоснователни изводите на НО, относно наличие на несъответствие на техническото предложение на избраното за изпълнител дружество с техническата спецификация по обществената поръчка. Посочването погрешно в техническата спецификация “Община Никопол” и “експерт програмист” от избрания изпълнител, според съда, не означава несъответствие на техническото предложение. Счел е констатациите на органа за неправилни и е посочил, че НО е следвало да съобрази пълния абзац от техническото предложение. Приел е, че административният орган е могъл да направи проверка и да установи, че в Община Никопол има сходна поръчка, изпълнена по сходен предмет, което не възпрепятства обучението на експертите да се осъществи там. Използването на допълнителен неключов експерт “програмист” също не противоречи на предмета на поръчката, а напротив явява се напълно логично, като възложителят не е поставил изисквания към неключовите експерти.

Въз основа на горното съдът е приел акта за незаконосъобразен и го е отменил.

Сподели: