нов тролейбус декември 2023

ВАС отмени финансова корекция от 3.5 млн. лева по мащабния проект за обновяване на градския транспорт в Русе

Върховният административен съд остави в сила Решение №188 от 06.07.2023 г. на Административен съд – Русе по адм. дело №189/2023 г. Решението е окончателно.

С обжалваното решение съдът е отменил решение от 03.04.2023 г. на ръководителя на УО на ОПОС, с което на Община Русе е определена финансова корекция в размер на 25 % от допустимите разходи по Договор №43 от 20.01.2023 г. с „Биофрог ЦЗ“ ЕООД, за нарушение на чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), квалифицирано като нередност по т. 14 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредбата).

Касационният жалбоподател – ръководителят на УО на ОПОС, счита решението за неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Твърди, че не е посочен конкретен ден за изпитите по теория и практика, но доколкото и двете стартират в едни и същи час, с комисия в състав от едни и същи експерти, то същите няма как да се проведат в един ден. Дори да се приеме, че провеждането на изпитите е част от срока, предвиден за обучение, то няма как в графика да са отразени 4 дни, а щяха да са отразени 5 дни, 3 за обучение и 2 за изпити (1 ден изпит по теория и 1 ден изпит по практика). Счита, че срокът, който е посочен в линейния график се отнася само за провеждането на обучението, а не и за последващи изпити.

Прави искане решението да бъде отменено, а спорът да бъде решен по същество. Претендира разноски за двете инстанция съгласно представен списък. Прави възражение за прекомерност на платеното от ответника адвокатско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба – Община Русе, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира разноски съгласно представен списък.

Ответникът се представлява от адвокат И. Церовски – Софийска адвокатска колегия.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд счита касационната жалба за допустима – подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

За да постанови обжалваното решение първоинстанционният съд е приел от фактическа страна, че:

На 07.10.2019 г. между ръководителя на УО на ОПОС, Община Русе (бенефициер) и „Общински транспорт Русе“ ЕАД (партньор) е сключен Административен договор №Д 34-89 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 999 140,25 лева за изпълнение на проект: „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“.

С Решение № F190311 от 25.01.2022 г. на изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства – 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България“.

На 20.01.2023 г. „Общински транспорт Русе“ ЕАД сключва „Биофрог ЦЗ“ ЕООД Договор №43, на стойност 14 212 500,00 лева без ДДС.

На 08.03.2023 г. ръководителят на Управляващия орган на ОПОС уведомява Общината за установени нередности и предстоящо определяне на финансова корекция.

На 21.03.2023 г. Община Русе представя възражение.

С решение от 03.04.2023 г., ръководителят на УО на ОПОС, определя на Община Русе финансова корекция в размер на 25 % от допустимите разходи по Договор №43 от 20.01.2023 г. с „Биофрог ЦЗ“ ЕООД, за нарушение на чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОП, квалифицирано като нередност по т. 14 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

В хода на съдебното производство органът представя Заповед №РД-913 от 10.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Въз основа на така установените по делото факти, първоинстанционният съд приема, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила, но в нарушение на материалния закон.

Първоинстанционният съд намира за изцяло несъответстващо на данните и информацията в офертата на „Биофрог ЦЗ“ ЕООД твърдението на административния орган, че в представения от дружеството Образец №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ в т. 6 /предл. 2 Места за повдигане с крик“ – участникът не е посочил конкретна стойност/параметър/брой, а се е задоволил с преповтаряне на описанието, което възложителят е дал, определяйки минималните си изисквания. Видно от офертата на участника е, че в т. 6 от Образец №2 на таблицата от Предложение за изпълнение на поръчката на участникът „Биофрог ЦЗ“ ЕООД ясно е записано, че са 4 броя – Местата за повдигане с крик са ясно обозначени и достатъчно на брой 4.

Съдът приема за безспорно установено обстоятелството, че основанията за отстраняване на останалите участници „Консорциум Бест Карс – Алфа Бъс“ и „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД не са идентични на наведените от органа твърдения за пропуски в техническото предложение на „Биофрог ЦЗ“ ЕООД. Въз основа на представените по делото доказателства, съдът обосновава извод, че избраният за изпълнител участник е посочил точна бройка на местата за крик и марката, модела и производителя на каросерията, докато другите двама участници дори и да се приеме, че са посочили точна бройка на местата за крик, не са посочили изискуемата техническа информация за марка, модел и производител, като в този смисъл са и изложените мотиви за тяхното отстраняване както в Протокол №3 на комисията, така и в решението за определяне на изпълнител.

Първоинстанционният съд счита за необосновано и твърдението на органа, че в представения времеви график в офертата на участника, избран за изпълнител, е посочено, че обучението ще се проведе в рамките на четири дни. Участникът „БИОФРОГ ЦЗ“ ЕООД се е съобразил изцяло с изискванията на възложителя за времеви линеен график и е изложил цялата организация на дейност. Съдът сочи, че в обучението на инструктори на водачи, сервизни работници са отбелязани 4 дни, тъй като участникът е декларирал 3 дни за провеждане на обучението посочени в т. 28 и е предвидил 1 ден за изпити, след проведеното обучение, които са посочени на стр. 14: „След проведеното обучение ще бъдат проведени теоретични и практически изпити“ в Приложение № 8 Предложение за организация на обученията.

Така описаната организация, според първоинстанционния съд, дава подробна последователност на времевото изпълнение на дейността „Обучение“, като същинското обучение е декларирано многократно, че е с продължителност 3 дни – 24 часа теория и практика.

При тези данни е обоснован извод за незаконосъобразност на обжалвания административен акт като издаден в нарушение на материалния закон.

Решението е правилно.

В съответствие с чл. 107, т. 2, б. „а“, ЗОП, освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактите изложени в административния акт по отношение на това нарушение са, че:

1. В Образец №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“, т. 6/предл. 2 Места за повдигане с крик, участникът „Биофрог ЦЗ“ ЕООД не е посочил конкретна стойност/параметър/брой, а се е задоволил с преповтаряне на описанието, което възложителят е дал, определяйки минималните си изисквания, което представлява несъответствие с изискванията на възложителя;

2. В Образец №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“, т. 5, участникът „Биофрог ЦЗ“ ЕООД е посочил, че продължителността на обучението/курса е 24 часа за период от 3 дни, като същото е посочено и в Приложение №8 към предложението – „Предложение за организация по отношение на персонала на възложителя“. В представения времеви график обаче, този участник, който е избран и за изпълнител, е посочил, че обучението ще се проведе в рамките на четири дни. Следователно е налице разминаване и противоречи в посочените документи и следователно част от предложението не отговаря на изискванията на възложителя.

В Образец №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“, т. 6/предл. 2 Места за повдигане с крик, участникът „Биофрог ЦЗ“ ЕООД е посочил следното: „Местата за повдигане с крик са ясно обозначени и достатъчно на брой (4), за да се осигури пълна и адекватна опора по време на всички повдигания с крик на превозното средство“. Така описаното напълно съответства на изискванията на възложителя, поради което доводите на касатора в тази насока са неоснователни. Както правилно е отбелязал и първоинстанционният съд останалите участници не са отстранени поради факта, че са възпроизвели изискването на възложителя в предложенията си, а поради това, че не са посочили изискуемата техническа информация за марка, модел и производител, като в този смисъл са изложените мотиви както в протокола на комисията за оценка, така и в решението на възложителя.

Участникът „Биофрог ЦЗ“ ЕООД се е съобразил изцяло с изискванията на възложителя при изготвяне на времевия линеен график, като в т. 28 е предвидил 3 дни за провеждане на обучението и 1 ден за изпити, посочени на стр. 14. Доводите на касатора в тази насока са подробно обсъдени в мотивите на първоинстанционния съд, като в съответствие с чл. 221, ал.2, предл. 2 АПК, настоящият съдебен състав препраща към тях.

Фактите свързани с провеждането на предвидените изпити по теория и практика за първи път са изложени в обжалвания административен акт, в нарушение на чл. 73, ал. 2 ЗУСЕФСУ.

Органът не е доказал наличието на основанието за определяне на финансова корекция. При недоказано основание за определяне на финансова корекция обсъждането на въпроса относно квалификацията й по Наредбата е безпредметно.

Видно от изложеното доводите на касатора за неправилност на обжалваното съдебно решение са неоснователни. Съдът правилно е установил релевантните за предмета на спора факти и въз основа на тях е направил обосновани и верни фактически изводи и правилно е тълкувал и приложил материалния закон. Това прави решението му правилно и съдът следва да го остави в сила.

Сподели: