бул-Потсдам-ремонт-2021-2

ВАС реши, че заповедта за премахване на автосервиза на „Дунав трейд“ на бул. „Потсдам“ е незаконосъобразна

Състав на Върховния административен съд остави в сила решение № 6 от 09.01.2023 г., постановено по адм.д. № 60/2021 г. по описа на Административен съд гр. Русе. Решението не подлежи на обжалване.

С обжалваното решение Административен съд гр. Русе отменя заповед № РД-01-3608/16.12.2020 г. на зам. кмета на Община Русе, с която, на основание чл. 225а, ал. 1 вр. чл. 225, ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ, е наредено на „Дунав трейд“ ЕООД да премахне незаконен строеж „Диагностичен сервиз“, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 63427.8.1048. 3 по КК на гр. Русе, намиращ се в ПИ с идентификатор 63427.8.1048 и ПИ с идентификатор 63427.8.213, за който няма отреден УПИ, в кв. 3008 – Източна промишлена зона, гр. Русе.

За да постанови този резултат съдът приема, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган и при постановяването й не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Посочва, че заповедта е издадена в нарушение на предписаната от закона форма, тъй като строежът не е индивидуализиран, а от събраните по делото доказателства не е установено, че разпоредения за премахване строеж е изцяло незаконен. Прави извод, че това нарушение води и до съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като е нарушено правото на защита на дружеството. По тези съображения съдът прави заключение за незаконосъобразност на оспорената заповед.

Обжалваното решение е постановено в съответствие с материалния закон и е обосновано.

Законосъобразен е изводът на съда, че процесният строеж не е индивидуализиран. В административният акт е разпоредено да се премахне „Диагностичен сервиз“, представляващ пристройка към съществуваща реконструирана сграда с нов общ покрив. От мотивите на акта и приложените в административната преписка доказателства се установява, че разпореждането за премахване касае, както съществуваща сграда, така и пристройка към нея с обща площ от 15/11 м., което е потвърдено и от заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза, неоспорена от страните. Установено е, че за диагностичния сервиз е издадено разрешение за строеж за временен обект, представляващ пристройка към съществуваща реконструирана сграда с нов общ покрив и за обекта е издадено разрешение за ползване, като размерът на съществуващата сграда преди пристрояването е 15/6 м. В съдебно заседание, проведено по делото на 29.04.2021 г. процесуалният представител на административния орган заявява, че не е спорно, че първоначално съществуващата сграда е законна, но с извършеното преустройство обектът е един и временния строеж не може да бъде отделен от съществуващата сграда. Видно от приложеното по делото разрешение за строеж е, че същото е издадено за построяване на временен обект –„диагностичен сервиз, представляващ пристройка към съществуваща реконструирана сграда с нов общ покрив. Видно от приложения в настоящото производство протокол № 1/03.01.1997 г. за определяне на строителна линия и ниво на строеж е, че такава е дадена за строеж на временен обект „Диагностичен сервиз“-пристройка към съществуваща реконструирана сграда, изготвена и окомерна скица на диагностичния сервиз, като пристройка към съществуващата сграда. С оспорената заповед е разпоредено премахване както на диагностичния сервиз, така и на съществуващата преди пристрояването сграда, за която не се твърди и няма доказателства да е незаконна или да е временна постройка. Обстоятелството, че е предвидено да се извърши реконструкция на съществуващата сграда като същата да се разшири за сметка на новопостроената част посока изток и да се изгради нов покрив над двете части сочи на издадено разрешение за строеж за пристрояване на съществуващата сграда. Видно от заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза е, че в архитектурната част на проекта ясно е видно коя е новоизградената част и коя е старата част, като конструктивно няма проблем да се премахне новоизградената част и обемът на сградата да се намали до размера на съществуващата в имота сграда. Ето защо се налага извод, че разпоредения за премахване строеж не е индивидуализиран, което обосновава издаване на административния акт в нарушение на материалния закон. В случая заповедта е издадена и в нарушение на чл. 6, ал. 2 АПК, тъй като при липса на индивидуализация на незаконния строеж, с административният акт и неговото изпълнение ще се засегнат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Следователно като прави извод за материална незаконосъобразност на оспорената заповед Административен съд гр. Русе постановява решение в съответствие с материалния закон.

Сподели: