общински съвет русе

Вдигат времето на изказване на общинските съветници в Русе от 3 на 5 минути

С Решение № 3/11.11.2019 г. на Общински съвет – Русе беше сформирана временна комисия със задача изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Комисията заседава два пъти, в резултат на което беше изработен проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Към настоящия момент действа Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/, който е приет в края на 2011 година. В хода на неговото прилагане е констатирана необходимост от изменения на някои норми, които ще доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Настоящия проект предвижда редица изменения в тази насока. Пример за такова е въвеждането на правилото за предоставяне на извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища, преди заседанието на съвета, вместо устното им докладване преди обсъжданията по всяка точка. Друго такова изменение, предложено с проекта за правилник, е промяната на срока за отправяне на питания от общинските съветници. Според сега действащия Правилник питанията се отправят не по-късно от 48 часа от началото на заседанието. Предлага се това да става не по-късно от три работни дни преди началото на заседанието на съвета. Увеличаването на този срок ще доведе до подобряване взаимодействието с общинската администрация и до създаване на възможност за по-изчерпателни отговори на поставените питания. Предлага се и увеличаване на времето за изказване от името на група от 3 на 5 минути, което ще даде възможност по важни за обществото въпроси съветниците да изкажат по-пространно своите виждания и становищата на своите групи. Всички тези промени целят подобряване организацията на работата на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

Следващата причина, която налага приемане на предлаганите изменения в Правилника е привеждането му в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. Поради това е предвидено изменение на чл. 57 от Правилника. С приемане на предлаганата редакция се съобразява съответствие с нормите на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. Алинея 3 на посочения текст от действащия правилник се предлага да бъде отменена, тъй като противоречи на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, където изрично е посочено, че отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет се внася в съвета от кмета на общината и от председателя на съвета два пъти годишно, а не на тримесечие. Тези промени целят привеждане на нормите на Правилника в съответствие с действащото законодателство.

На следващо място с проекта се извърши и промяна в постоянните комисии на общинския съвет. Това е продиктувано от промяната на основните приоритети и проблеми, които стоят пред местната общност. Целта, която се поставя e работата на съвета чрез постоянните му комисии да отговаря в най-голяма степен на очакванията на обществото.

В резултат на приемане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Очаква се новите комисии да обхванат в по-голяма степен проблемите, които стоят пред местната общност. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Русе.

Приемането на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе се състоя днес след доклад на председателя на комисията Александър Неделчев, която изготви промените.

Председателят на групата на ВМРО Асен Даскалов направи някои нови предложения в зала.

Предложение за нова комисия по жалбите, която да е своеобразен посредник между администрацията, гражданите и НПО предложи положилата клетва преди минути нова общинска съветничка Биляна Кирова.

Граждани и неправителствени организации да могат да присъстват, да участват, както и да вземат становище по време на обсъждане на точките от дневния ред, предложи като алтернативен текст общинският съветник Наталия Кръстева.

Теодора Константинова отбеляза, че най – важното при създаване на такава комисия е нейната ефективност. Тя отправи въпроси относно бъдещите конкретни функции на комисията към вносителя Кирова.

За Станимир Станчев с предложението на Кирова се прави опит да се създаде своеобразна „пощенска кутия“. Със създаването на комисията се губи пряката връзка между обществеността и кмета. По думите му, създаването на тази комисия е обида към кмета и общинските съветници. Причината е, че всеки работи от тях активно с обществеността и кмета.

Дебатите по тази тема продължиха с редица изказвания.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня