Ветово ще има нов околовръстен път

Ветово ще има нов околовръстен път

Предстои обновяване на общински път RSE 2067 /III-2001/ Ветово – Глоджево/ – Ветово – /III-2302/ Семерджиево – Ветово/, в който участък се предвижда реконструкция и рехабилитация от км 0+000 /III -2001 Русе – Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода-Ветово-Сеново/ и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1 +780, Община Ветово, Област Русе. Прогнозната стойност е около 10 млн. лева без ДДС. Общинските пътища RSE 2067 /III-2001/ Ветово – Глоджево/ – Ветово – /III-2302/ Семерджиево – Ветово/ представляват част от общинската пътна мрежа обслужваща територията на Община Ветово.

Трасето се намира на територията на Община Ветово, която се намира в Североизточна България  на 40 км източно от гр. Русе и граничи на север с Община Русе, на юг с Община Разград, на изток с Община Кубрат, на запад с Общините Цар Калоян и Иваново. През общината преминава главен път Русе – Варна, свързващ градовете Русе, Разград и Варна. Съставните села се обслужват от четвъртокласна пътна мрежа. Територията на Община Ветово обхваща част от дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини. Надморската височина в общината варира от 134 до 300 м. Общия наклон на територията е югоизток-северозапад в която посока са насочени деретата и реки. Ландшафта в Общината е равнинен, като на места се разнообразява от горски масиви: акация, дъб, бук, бор, бреза, липа. Точното местоположение на участъка за  реконструкция е определен съгласно задание на Община Ветово.

В този регион се намират най-богатите залежи на каолин на Балканския полуостров. Пластовете са дълбоки повече от 8 метра. На два километра от град Ветово, в непосредствена близост до железопътната линия Русе – Варна се намира Обогатителна фабрика „Ветово” , която е най-големият производствен обект на „Каолин“ АД в България. Наличието на кариерата е благоприятна за икономическото развитие на региона. Необходимостта от изграждане на околовръстен път със здрава настилка и достатъчен габарит да се разминават товарните коли е от изключителна важност за града, така  трафика от големите товарни камиони на „Каолин“ АД, тежки повече от 4 т, ще се движат безопасно и далеч от населените райони.

Съществуващия околовръстен път е от трошенокаменна настилка с дебелина 30 см. В участъка от пътя, който преминава през  населеното място съществуваща улица също е изградена от трошенокаменна настила, по нея няма изградена инженерна инфраструктура за отводняване. Улицата се  отводнява повърхностно по надлъжния и напречния наклон на пътя, който следва естествения наклон на  терена.

Част от трасето от км от км 1+460 до км 1+780 преминава през имот 000318, който е общинска собственост със статут пустееща необработваема земя. По искане на Община Ветово трасето в този участък се измества в границите на полския път, поради тази причина от км 1+460 до км 1+780 се предвижда изграждането на нов път. В този участък от години е оформено нерегламентирано сметище, част от което се експлоатира и в момента, като коректни данни за обхвата на сметището и за депонираните отпадъци не съществуват, освен данните от инженерно-геоложкия доклад.

 След оглед на място бе установено, че за отводняването на съществуващото трасе не са предвидени никакви отводнителни мероприятия,  и самия той служи като своевременно препятствие за отводняване на целия район, което е довело до образуването на негативни форми в следствие на задържането на води и невъзможността им да се оттичат. Натрупаните с времето отпадъци, не само в обхвата на нерегламентираното сметище, а и по цялата полоса на пътя служат като своевременна бариера за отводняването му. Успоредно на пътя, приблизително на 30-60 м има съществуващ канал, който би трябвало да е събирателна точки за всички повърхностни води в района, но канала е пълен с боклуци и наноси, в следствие на което той не може функционално да извежда водите от района, а попаднали в него те се задържат и пропиват в почвата и причиняват заблатяване.

По трасето има изградени четири съществуващи водостока

  • Тръбен водосток ф 80 при км 0+292.33
  • Тръбен водосток ф 80 при км 0+538.17
  • Плочест водосток при км 1+440 с габарит 5.25 м
  • Тръбен водосток ф80 при км 2+775.50

Тръбните водостоците са затлачени и пълни със отпадъци. Плочестия водосток се намира в крива и е с много малък габарит. Предполага се че поради факта че водостоците са затлачени, водата не е можела да си проправи път, а се е задължала непосредствено преди водостока, което е слегнало прилежащия терен, което обяснява факта че кота вток на водостока е по-високо от прилежащия терен. Поради тази причина съществуващите водостоци са се превърнали в препятствие за повърхностните води. Поради което може да се твърди че съществуващите водостоци са не функциониращи, което налага изграждането на нови. 

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътния участък, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.  С него следва и да се подобрят обществените комуникации и комфорта на пътуването.

Ветово ще има нов околовръстен път
Сподели: