дърва за огрев

„Ветовска гора“ ЕООД ще използва голям общински имот за депо за дървесина

Общинските съветници във Ветово обявиха имот №10803.162.334 /стар №000334/ – публична общинска собственост, с площ 37185 кв.м., НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Банките“, в имот – частна общинска собственост.

Към настоящият момент имотът не се ползва като сметище и е обрасъл с трева.

За имота има проявен интерес от „Ветовска гора“ ЕООД за превръщането му в депо за дървесина.

Обявяването на имота за частна общинска собственост, дава възможност за разпореждане с него и за бъдеща промяна на предназначението му, тъй като настоящия му статут не позволява това и се превръща в пустеещ.

Сподели:

Още новини от деня