вик русе лого

ВиК – Русе вече може да кандидатства по ОПОС за новата канализационна система в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) обяви процедура за изграждане на ВиК инфраструктура с общ размер 1,35 млрд. лв. С това финансовият размер на обявените процедури по ОПОС възлиза на 99% от общия бюджет по програмата.

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретни бенефициенти. Това са 14-те консолидирани ВиК оператора, за които МРРБ изготви регионални прединвестиционни проучвания. Сред тях е това на ВиК – Русе.

Както се вижда от текста, 8 канализационни помпени станции са предвидени за новата система в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“.

Канализационната система ще отвежда напълно битовите отпадъчни води от двата квартала, като части от нея се намират на по-ниско ниво от предвидения нов отвеждащ колектор. Затова тези части ще се отводняват помпено от въпросните станции. Успоредно с това ще се изгради мрежа за събиране и отвеждане на атмосферните води, която ще се зауства в Русенски Лом. Дъждовната мрежа обхваща само част от уличната мрежа на кварталите. 3 дъждовни колектора ще има в кв. „Средна кула“ и 1 – в кв. „Долапите“, а в зоните на периферията и естествен наклон на терена атмосферните води ще се отвеждат повърхностно по уличната регулация и ще се заустват във водоприемника.

Отвеждащ колектор ще събира водите от двата квартала, както и от главни и второстепенни зони в югозападната част на агломерацията, вливащи се в него по протежение на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ и понастоящем заустени в Русенски Лом. Колекторът ще се яви естествено продължение на съществуващият Главен клон 1. По трасето на отвеждащия колектор ще се изградят 5 помпени станции.

Във всяка ще има сепарираща система за твърди отпадъци и наноси, конструирана така, че да се отделят твърдите механични примеси без да достигат до помпите.Ще се изградят и 3 дъждопреливни шахти на съществуващите клонове за смесени отпадъчни води, чрез които ще се отдели битово – фекалния отток от тях и ще бъде насочен към новопроектирания отвеждащ колектор.

Целта на процедурата е чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура да се повиши ефективността на ползване на водите и да се намалят загубите по водопреносните мрежи.

Максималният срок за физическо изпълнение на дейностите по проектите е 49 месеца.

Сподели:

Още новини от деня