„ВиК“ – Русе подаде първото проектно предложение по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

„ВиК“ ООД – Русе подаде първото проектно предложение за финансиране по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура “ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС). Общата стойност на допустимите разходи възлиза на 111 152 718 лв.

В резултат от предвидените по проекта инвестиции в ОТ на ВиК Русе 138 250  жители ще се възползват от 63,143 км реконструирана водоснабдителна мрежа (главни и второстепенни клонове) и 10,205 км реконструирани и подменени довеждащи водопроводи, като се очаква физическите загуби на вода в града да бъдат намалени от 48% на 30%.

По компонент канализация на проекта ще бъдат изградени 42,19 км канализационна мрежа и ще бъдат реконструирани 6,84 км от съществуващата мрежа. В резултат на инвестицията, 6 150 е.ж. от два квартала – „Средна кула“ и „Долапите“ – ще бъдат присъединени към канализационната мрежа на града, а процентът на събирани и отвеждани отпадъчни води за пречистване към ПСОВ Русе ще се покачи от 89% на 100 % и агломерацията ще бъде в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води.

Проектното предложение за „ВиК“ ООД – Русе е изготвено в рамките на договорите за разработка на 14 регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), изпълнявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с финансиране по ОПОС, с помощта на които се осъществява кандидатстването по ОПОС през настоящия програмен период. Общата стойност на допустимите разходи, включени в тях е приблизително 1,469 млрд. лв., като 1, 072 млрд. лв. от тях се предоставят безвъзмездно от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Останалите обособени територии на ВиК оператори, за които има изготвени РПИП и предстои подаване на проектни предложения по ОПОС до 23.04.2019 г., са: Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Сподели:

Още новини от деня