vik-ruse-logo

ВиК – Русе: Програма на СМР по проекта за периода 24.07.2023 г. – 30.07.2023 г.

Строителен обектПрограма
1. „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I: Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“Програма на строително-монтажните работи за периода 24.07.2023 г. – 30.07.2023 г.
2.„Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап II: Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“Програма на строително-монтажните работи за периода 24.07.2023 г. – 30.07.2023 г.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: