На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

ВиК – Русе ще реконструира водопровод по ул. „Волга“ във Ветово

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод Ф125 мм етернит с ПЕВП Ф140/10 по ул. „Волга“ в гр. Ветово, област Русе“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Русе или в  РИОСВ – Русе, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 7000.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе 

Сподели: