административен съд русе

„Витте Аутомотив-България“ ЕООД няма да плаща над 109 хил. лева продуктова такса за картонени опаковки през 2018 година

Административен съд – Русе отмени писмо, изх. №И-486/14.02.2020г. на директорът на РИОСВ Русе, с което „Витте Аутомотив-България“ ЕООД е задължено да заплати сумата от 109 240.04 лева, определена като продуктова такса, дължима за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. за „пуснати на пазара“ 163.120 тона картонени опаковки.

РИОСВ – Русе ще трябва да заплати на „Витте Аутомотив-България“ ЕООД направените по делото разноски в общ размер от 3580 лева, от които адвокатско възнаграждение в размер на 3530 лева и държавна такса за завеждане на делото 50 лева.

При извършена в периода 29.11.2019 до 04.12.2019г. проверка в производствената база на „Витте Аутомотив-България“ ЕООД – Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, находящ се в гр. Русе, ул. „Индустриален парк“ №19, служители на РИОСВ Русе установили следното, описано в съставен по повод проверката КП №132-ГИ/04.12.2019г.:

По Фактор „Отпадъци“-от дейността на дружеството се генерирали следните видове отпадъци с кодова характеристика: 0803 17*, 12 01 01, 12 01 03, 12 0 ! 09*, Ц 01 10*, 15 01 01,15 01 02, 15 01 03, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 19. 20 01 21*, за който РИОСВ-Русе утвърдила работни листи с писмо изх. № 1953/30.06.2016 г.

При проверка били представени годишни отчети за отпадъци по Приложение № 9 от Наредба №1/2004г., справка за лицата и количествата, на които се предават отпадъците от опаковки, договори за предаване на отпадъци.

Установили, че през 2018 г. били генерирани и предадени отпадъци от опаковки по код 15 01 0J – 163.120 т. образувани, 166.756 т. предадени на „Е-ПАК“ ЕООД.

При проверката била представена справка от отдел “Логистика“ за месец септември 2019г., от която е видно, че доставените компоненти за производствените нужди са внесени опаковани в метални, пластмасови, картонени и дървени опаковки. В извадката фигурират и количества на отделните видове опаковки по видове материали.

Протоколът е подписан от проверяващите лица и от управителя на „Витте Аутомотив-България“ ЕООД, като на предходната страница, в графа „Предписания“ няма дадени такива, няма и записани обяснения/възражения от проверяваното дружество, не са посочени и установени нарушения.

На 14.02.2020г., директорът на РИОСВ Русе издава писмо, изх. №И-486, адресирано до управителя на „Витте Аутомотив-България“ ЕООД, с което дава задължителни предписания за заплащане на сума, определена като продуктова такса, дължима за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. за „пуснати на пазара“ 163.120 тона картонени опаковки, която такса е изчислена по Приложение №3 от Наредбата за определяне реда и размера на продуктовата такса.

Това писмо се базира и на съставения КП №132-ГИ/04.12.2019г. В него се казва, че „Витте Аутомотив-България“ ЕООД не притежава Разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от ЗУО и наредбите по чл. 13, ал.1 и не членува в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.“ Административният орган се е позовал досежно компетентността си на чл.14, ал.4 от Закон за опазване на околната среда  за даване на задължително предписание, което буквално е записано по следният начин: „В седмодневен срок от получаване на  настоящото писмо да заплатите сума в размер на 109 290,04 лв. по банкова сметка ***…и копие от платежния документ да представите в РИОСВ Русе. Сумата е дължима за периода 01.01.2018г. до 31,12.2018г. за пуснати на пазара 163, 120 т. картонени опаковки, изчислена по Приложение З от Наредбата за определяне реда и размера на продуктовата такса“.

Недоволно именно от това писмо, поставящо задължения и условия, остава „Витте Аутомотив-България“ ЕООД, което го мотивира да го оспори.

Сподели: