witte разширение ок

„ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД ще придобие общински имот за бъдеща инвестиция

В Общински съвет – Русе е получено заявление, регистрационен индекс 636/28.07.2022 г., за намерение от „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, ЕИК 200292065 , за реализиране на инвестиционен проект изразяващ се в увеличаване на производствения капацитет на дружеството, включващ построяване и оборудване на нова производствена сграда, както и израждане на прилежаща към нея инфраструктура. Увеличаването на производствения капaцитет предвижда разкриване на повече от 350 нови работни места. Планираните строителни дейности изискват придобиването от дружеството на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 (в тъмно синьо на снимката), предмет на Акт за частна общинска собственост № 10543 от 10.08.2022 г. Заявено е, че дружеството ще кандидатства за издаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ по реда, регламентиран в ЗНИ и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ), като в производството по издаване на сертификат за клас инвестиции пред Министъра на икономиката, „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, ЕИК 200292065, ще заяви като мярка за насърчаване на инвестицията, предвидената в чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 22а, ал. 1, т. 2 от ЗНИ – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, на Община Русе, без провеждане на търг или конкурс. 

Имотът спрямо който дружеството предвижда да реализира инвестиционното си намерение, собственост на Община Русе, и представлява:

  • поземлен имот с идентификатор 63427.85.50, по Кадастралната карта (КК) на гр. Русе, Община Русе, с площ 2 115 кв. м., с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот, без определено стопанско предназначение описани в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 10543 от 10.08.2022 г.  (вписан под № 99, т. 30 н.д. № 6205, вх. рег. 10553/18.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе);

Посоченият имот е придобит по реда на Чл. 56, ал. 1, чл. 60, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Решение №972, прието с Протокол №36/ 14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе, Договор за дарение от 01.11.2018 г. между „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и ОБЩИНА РУСЕ.

Съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 2, т. 2 и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, по искане на инвеститор, отговарящ на изискванията по Глава Трета, раздел I и II от ЗНИ, може да се извършва продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс. Продажбата, се извършва едва след получаване от инвеститора на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ, във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗНИ. Издаденият сертификат определя класа на инвестицията и правата и възможностите на инвеститора по ЗНИ и ППЗНИ.

В производството по издаване на сертификата за клас инвестиция, регламентирано в Глава Трета, раздели I и II от ЗНИ, и Глава Втора, раздели I – IV от ППЗНИ, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗНИ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, към заявлението за получаване на сертификат за клас инвестиция, преди започване на работа по инвестиционния проект, инвеститорът следва да приложи документ, удостоверяващ предварителното съгласие на собственика на имотите за тяхната продажба по реда на ЗНИ и ППЗНИ, когато като мярка за насърчаване на инвестицията се заявява предвидената в чл. 2, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от ЗНИ. В случая, касаещ имот, собственост на Община Русе, такъв документ се явява решение на Общински съвет – Русе, съобразно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В тези случаи, към заявлението за издаване на сертификат за клас инвестиция не е предвидено и респ. не е необходимо представянето на меморандум или друго споразумение, сключено между инвеститора и собственика на имотите, за тяхната продажба, след издаване на сертификата.

Общински съвет – Русе даде своето предварително съгласие Община Русе да проведе процедура, регламентирана в ЗНИ и ППЗНИ, насочена към продажба, без провеждане на търг или конкурс, на следния имот – общинска собственост:

–  поземлен имот с идентификатор 63427.85.50, по Кадастралната карта (КК) на гр. Русе, Община Русе, с площ 2 115 кв. м., с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот, без определено стопанско предназначение описани в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 10543 от 10.08.2022 г.  (вписан под № 99, т. 30 н.д. № 6205, вх. рег. 10553/18.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе);

в полза на „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, ЕИК 200292065, при условие, че в полза на дружеството бъде издаден сертификат за инвестиции – клас „А“ или за приоритетен инвестиционен проект от Министъра на икономиката или оправомощено от него лице, по реда на ЗНИ и ППЗНИ, с мерки за насърчаване на инвестициите по чл. 22а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, които да подлежат на осъществяване в посочения имот.

Сподели: