Всеки пети в Русенска област е на възраст над 65 години, 135 хил. са жителите на град Русе

Всеки пети в Русенска област е на възраст над 65 години, 135 хил. са жителите на град Русе

Време за прочитане: 3 мин.

Демографска ситуация в страната през 2020 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
  • Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
  • Намалява детската смъртност;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;

Към 31 декември 2020г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5%. Мъжете са 3 349 715 (48.4%), а жените -3 566 833 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.3%, а на мъжете -17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея -на по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30.0%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) -17.7%, и Варна -19.4%.

Всеки пети в Русенска област е на възраст над 65 години

Към 31.12.2020г. децата до 15 години в страната са 999 014, или 14.4% от общия брой на населението,като спрямо 2019г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен -18.5%, и Бургас -15.5% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян -11.5%, и Габрово -11.6%.

Към 31.12.2020г.общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.7 %, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2019г. този коефициент е бил 56.4%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете -53.5 %, отколкото в селата – 65.9%. Във всички области на страната този показател е над 50.0 % с изключение на София (столица) -48.5%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин -72.1%, Габрово-68.8%,и Ловеч -68.2%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст,която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44 години в края на 2020 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.1 години, а в селата -46.6 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура -под, във и над трудоспособна възраст.Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2020г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 4 139 хил. души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените -1 971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0.4%, спрямо предходната година.

Към 31.12.2020г. в градовете живеят 5 043 186 души, или 72.9%, а в селата -1 873 362 души, или 27.1% от населението на страната. Към края на 2020 г. населените места в България са 5257, от които 257 са градове и 5 000-села. Населените места без население са 164. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали -съответно 62, 54 и 11. В 1156, или в 22.0% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.1% от населението на страната.

Сподели:

Още новини от деня