топлофикация сепарираща инсталация

Все още не е завършена инсталацията за сепариране на битови отпадъци на „Топлофикация“ в Русе

Съгласно Договор № 1401/03.05.2016 г. за учредяване право на строеж върху общинска земя, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ АД, ЕИК 117005106, въз основа на Решение № 120, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 6/ 25.02.2016 г. в дванадесет месечен срок от сключване на договора , търговското дружество – суперфициар следва да изгради Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им с разгъната застроена площ от 5604 кв.м., включваща:

– производствено хале за сортиране на битови отпадъци със застроена площ от 4847 кв.м.,
– контролно пропускателен пункт със застроена площ от 17 кв.м.,
– зона за измиване на автомобили и каломаслоуловител със застроена площ от 130 кв.м.,
– дизелов агрегат със застроена площ от 10 кв.м.,
– пречиствателно съоръжение със застроена площ от 150 кв.м.,
– резервоар за ПП нужди със застроена площ от 200 кв.м.,
– резервоар за техническа вода със застроена площ от 100 кв.м.,
– кантар за автомобил със застроена площ от 65 кв.м.,
– кантар за автомобил със застроена площ от 65 кв.м.,
– вана за дезинфекция със застроена площ от 20 кв.м.
в общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.92.7, в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“.

сепарираща инсталация топлофикация русе

С Решение №763, Прието с Протокол №31/22.02.2018 г. е определен подходящ срок от три месеца, съобразно чл.87, ал. 1 и 3 от ЗЗД, за пълно завършване на строително – монтажните и довършителни работи по изграждане и въвеждане в експлоатация на Инсталация за предварително третиране (сепариране)на битови отпадъци преди депонирането им. При неизпълнение на посочените задължения от „Топлофикация Русе“ ЕАД, по договор за суперфиция и в срока по предходното изречение, задължава кмета на Община Русе да предприеме релевантни действия за защита интересите на Община Русе.

Срокът за въвеждане в експлоатация на Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им не тече през времетраенето на задължителните съгласувателни процедури за снабдяване с разрешение за ползване на Инсталацията, докато просрочието за въвеждане в експлоатация породено от посочените факти не може да бъде вменено във вина на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

Все още не е завършена инсталацията за сепариране на битови отпадъци на „Топлофикация“ в Русе. Тя има издаден Акт 15, а се очаква да бъде издаден и Акт 16. /на снимките днес/

Сподели:

Още новини от деня