община иваново

Все по-тревожна е тенденцията за намаляване броя ученици в основните училища на община Иваново

Проучването за периода показва, че все по-тревожна е тенденцията за намаляване на
броя ученици в основните училища на община Иваново. За периода 2013/2014 г. – 2018/2019
г. учебни години броят ученици е намалял от 312 (паралелки от I до VIII клас) до 188 ученика
(паралелки I – VII клас). Броят учители остава стабилен в размер на общо 27 – 28 учители и
възпитатели през последните няколко години. Положителен факт е спазването на плановете за
ремонт на учебни и детски заведения в общината. Счита се, че при стабилност на учебните
планове и тенденцията за увеличаване на финансирането за училищата, образованието ще се
развива стабилно в периода 2021-2027.


Сериозен проблем на образователната структура на населението в община Иваново
е (по принцип) по ниският относителен дял на хората със средно и висше образование спрямо
област Русе и спрямо средното ниво за страната. Този показател е изключително важен за
пазара на труда, икономическото развитие и миграцията на трудовата сила извън общината,
но на него не може да му се влияе „със задна дата”. Единствената възможност за промяна е да
се повишава трудовата квалификация съобразно потребностите на пазара на труда и
възможностите за финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ през новия програмен период 2021 – 2027 г.

Сподели: