Всички гори ще бъдат инвентаризирани, независимо дали са били обект на инвентаризация в предходни години

Изпълнителна агенция по горите ще възлага дейности по инвентаризация на горите, включително в земеделски земи, независимо дали са били инвентаризирани в предходна инвентаризация. Това стана ясно след проведена среща в ИАГ между представители на Агенцията и дружествата, които извършват дейностите по инвентаризация и планиране в горските територии. Целта на срещата беше да бъдат дискутирани въпроси и теми, свързани с инвентаризацията и устойчивото управление на горите, извън горски територии. 

Експертите подчертаха, че само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване.

„Някой общини като Борино, Брезово, Девин, Кирково, Кочериново, Котел, Монтана, Радомир, Своге и Трън, които са собственици на земеделски имоти с характеристика на гори, оцениха създадената със закона възможност и предприеха действия в тази посока“, подчерта инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ по време на дискусията. Той заяви, че през настоящата година е променено предназначението на повече от 200 хиляди декара – имоти, които имат характеристиките на гора, но същите са земеделска територия по начин на трайно предназначение. Тази цифра надхвърля общата територия на променилите предназначението си гори в земеделски земи за последните 10 години.

Ще продължат усилията на Агенцията за увеличаване броя и площта на имотите, чието предназначение се променя от земеделска в горска територия, по указания в Закона за горите ред, включително чрез указания до държавните предприятия, общините и другите собственици на такива имоти относно възможностите и ограниченията при ползването на имотите.

Промяната е безвъзмездна и се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите според разпоредбите на Закона за горите.

Сподели: