община борово

Всички сгради на детската градина и нейните филиали в Община Борово имат нужда от ремонти

Образователната инфраструктура е добре организирана. В периода 2014-2019 г. в общината има три общински училища /в т.ч едно обединено и две основни/ и 1 детска градина с 2 филиала.

Към днешна дата едно от основните училища е закрито и на територията на общината функционират:

  1. ДГ „Славейче“, гр. Борово с филиали:

        – „Бодра смяна” в с. Обретеник;

        – „Канев“ – с. Горно Абланово;

  • ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово ;
  • ОУ „П.Р. Славейков“, с. Обретеник;

В детските градини на общината съотношението дете/преподавател поддържа оптимални нива в границите 10:1. Броят на детските градини, децата, местата,педагогическият персонал и групите в детските градини в община Борово през последните шест учебни години от плановия перод 2014-2020 е показан в следната таблица.

Таблица: Детски градини, деца, места, педагогически персонал и групи в детските градини в община Борово през последните шест учебни години от плановия перод 2014-2020

Учебна годинаДетски градиниДецаМестаПедагогически персонал6Детски групи
ОбщоВ т.ч. момичетаОбщоНа 100 децаОбщоВ т.ч. детски учители
2019/20201865190104,7994
2018/201918439102121,4984
2017/201818731102117,2984
2016/20171834094113,3984
2015/20161733596131,5984
2014/20151104549692,3984

Източник: НСИ

6 Включит. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели

  ДГ“Славейче“ е единственото детско заведение на територията на община Борово, с филиали в селата Обретеник и Горно Абланово. Ремонт на сградите не е правен преди повече от  12 години, от  сливането на детските градини през 2008 г.

  Основната сграда на ДГ „Славейче“ – гр. Борово се намира в централната част на град Борово, ремонтирана е преди повече от дванадесет години – сменена е дограмата, направена е парна инсталация на твърдо гориво,подменени са част от детските легла – в две от занималните. Покрива на сградата има нужда от цялостен ремонт, в следствие на лоши климатични условия, бури, липса на финансови средства за текуща поддръжка, към днешна дата е с ерозирали носещи греди и счупени цигли, което води до образуване на водосборни места и течове в занималните, общите помещения и спалня, ерозия по окачения таван, падаща мазилка. Сградата разполага с три спални – занимални, в които са настанени една яслена и две смесени групи. Има голям салон който се използва за спортни занимания , празници  и развлечение на децата. Дворът е прекрасно място за игри  на децата. В двора на детското заведение има две детски площадки, оборудвани с уреди и съоръжения подходящи за деца от 2 до 7 години, финансирани по  ПУДОС.Цветните градинки са добре поддържани от персонала на детското заведение с участието на по-големите деца. Детското заведение не разполага със самостоятелна кухня, а използва услугата „кетъринг“ на „Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ – гр. Борово. ДГ“Славейче гр. Борово е вписана в Списъка на Средищните детски градини и винаги е функционирала като такава, приемайки децата от селата Волово и Брестовица. Тук действа и единствената за цялата община яслена група.

  Сградата на филиал „Бодра смяна“ – с. Обретеник е строена през 1983 г. по всички изисквания на БДС за детско заведение, но е с неизползваем втори етаж, поради амортизация на сградния фонд. Това от своя страна води до невъзможност за сформиране на повече от една група и принудителн съществуване само на една смена група от 2,5г. до 6г. Всяка година броят на децата в групата е над разрешения по ЗПУО норматив. Децата са 100% малцинства – роми и турци, деца от уязвими групи, чието  интегриране и задържане в системата на образованието е приоритетно както за детското заведение, така и за политиката на община Борово.  Към настоящият момент сградата се нуждае от основен ремонт на покрива ( има счупени и липсващи цигли, изгнили и счупени греди), за да се предотвратят течовете към втория етаж. Той се нуждае от основен ремонт на тоалетните и умивалните – подмяна на санитарния фаянс, водопроводни тръби, канализация. Има нужда от изкърпване, измазване и боядисване на стените на спалня и занималня. Парната инсталация е изправна, но има необходимост от подмяна на чугунените радиатори, които са амортизирани и морално остарели. Цялата сграда се нуждае от смяна на дограмата, което ще доведе до значителна икономия на топлина през зимния период. 

  Сградата на филиал „Канев“ – с. Горно Абланово, също се нуждае от ремонт на покрива, при валежи се наблюдават течове вътре в помещенията. Улуците са изгнили и задръстени с листа, а на места висят опасно или изобщо липсват. Стрехите се нуждаят от ремонт, има части от тях, които липсват или са пред падане.  От терасите на сградата падат парчета мозайка и части от замазката. Има счупени стъкла на прозорците, а вратите в цялата сграда  не се затварят и трудно се заключват.  Вторият етаж е необитаван от дълги години – има течове от покрива, рони се мазилката от таваните и се нуждае от основен ремонт. Санитарните помещения, за децата и персонала, са неизползваеми поради необходимост от ремонт на  ВиК инсталацията.

Първият етаж също има нужда от ремонт, като такъв е наложителен в санитарните  и сервизните помещения. Стените и таваните имат нужда от освежаване, а обзавеждането се нуждае от подмяна.  Дограмата е стара и неефективна. Котелът и парната инсталация се нуждаят от ремонт, а неговия капацитет не е достатъчен за площта, която се топли. Помещенията в мазата се нуждаят от ремонт – счупени стъкла на прозорците, изронена мазилка, незатварящи се врати. 

Сподели: