линейка

Всички спешни центрове ще бъдат модернизирани и оборудвани с над 163 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“

Основен ремонт и оборудване на 27 центъра за спешна медицинска помощ във всяка от областите в страната и техните филиали. Това предвиждат инвестициите по процедурата за модернизация на Спешната помощ, която ще се финансира по линия на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Управляващият орган обяви за съгласуване проект на Насоки за кандидатстване по процедурата. Финансирането е по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура”. Общият бюджет е 163,5 млн. лв., а бенефициент – Министерството на здравеопазването. Крайният срок за кандидатстване е 30 март 2018 г.

Предвижда се да бъдат закупени съвременни санитарни превозни средства, осигурени с комуникационно оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ. Ще има възможност и за телемедицина, което ще позволи отдалечени консултации със специалисти. Ще се строят нови сгради, ще се реконструират, ремонтират или преустроят съществуващи и ще се оборудват центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали. Ще се подобри достъпът за лица с увреждания до сградите и околното пространство. Помещенията, в които се приемат и обработват повикванията за спешна медицинска помощ от тел. 112 и в които се осъществява координация на спешните екипи, ще бъдат модернизирани. В залите ще се създадат и условия за практическо обучение на екипите.
Целите на процедурата са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, спешната диагностика, лечение и наблюдение на пациентите до 24 ч., както и да се намали броят хоспитализации в здравната система.

Проектът на Насоките за кандидатстване е публикуван в подменю „Актуални процедури“ в меню Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020″ на интернет страницата на ОПРР 2014-2020 – www.bgregio.eu, както и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предложения и коментари по проекта на могат да се изпращат в срок до 11.12.2017 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Кандидатстването по процедурата ще се осъществява изцяло по електронен път, чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“.

Сподели: