Всички язовири на територията на област Русе са в добро експлоатационно състояние

Всички язовири на територията на област Русе са в добро експлоатационно състояние

Всички язовири на територията на област Русе са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Това става ясно от приключилата проверка на хидротехническите обекти в региона, разпоредена от областния управител Анатоли Станев. Два от общо четиринайсетте обекта са напълно източени и не работят. Става дума за язовирите „Образцов чифлик“ и намиращият се в Каран Върбовка. В ход са ремонтни дейности единствено на язовир „Борово“, при който основният изпускател е неработещ. Взети са мерки за отвеждане на водата извън чашата на язовира. Преливникът е продълбочен с цел да бъде смъкнато нивото на водата до т.нар. мъртъв обем. Количеството вода в язовира е едва на около 15% от общия му обем. При останалите язовири нивото на водата варира между 25 и 75% от максималния им обем. При трите най-големи язовира – „Баниска“, „Бойка“ и „Николово“ нивото на водата е съответно 25%, 56% и 65%.

Хвостохранилищата на „Каолин“ АД в градовете Ветово и Сеново, чието предназначение е съхранението на технологичните отпадъци от производството, отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност. Има обособени аварийни складове, оборудвани съгласно изискванията.

Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не посредством язовири. Те са в изправност и в готовност за работа. Каналите към тях са почистени от прорасла растителност и имат капацитет да поемат евентуални по-високи водни нива.

Паралелно проверки се извършиха и на дигите в областта. При извършения оглед на изградените защитни диги по река Дунав, както и на тези по вътрешните реки в област Русе, бе установено, че по короната и сухите и мокри откоси на дигите почти навсякъде има прорасла храстовидна и дървесна растителност, която на места възпрепятства цялостния оглед за установяване на състоянието им. В много участъци дигите са със занижени коти, вследствие на ерозията или от преминаването на моторни превозни средства. Отново на определени места вътрешните реки вследствие на непочистените им речни легла от наноси и тлак са с намалена проводимост. При част от мостовете изградени над реките в устоите им има струпване на клони, храсти и дървета, които възпрепятстват в определена степен свободното течение на водата. Търсят се начини за финансиране на дейности за почистване на речните корита, както и за извършването на други действия по поддръжка на дигите.

В Областна администрация  Русе ежедневно постъпва информация от отговорни лица и институции относно нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения и други водни обекти на територията на областта. Областният управител Анатоли Станев е в контакт с всички страни имащи отношение по въпросите свързани с управлението на водите на територията на областта и е в готовност при  необходимост или при повишаване на риска от наводнение за незабавна реакция.

Сподели: