ВСС наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия от Районен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Александър Станчев – съдия в Районен съд – Русе, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт – действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Дисциплинарно дело № 10/2019 г. срещу Александър Станчев – съдия в Районен съд – Русе, е образувано по предложение на административния ръководител – председател на Районен съд – Русе.

Сподели: