административен съд русе

ВСС обяви е конкурс за първоначално назначаване и заемане на 2 длъжности „съдия“ в Административен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от Закона за съдебната власт, обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 31 длъжности „съдия“ в административните съдилища. Сред тях са 2 длъжности в Административен съд – Русе.

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. С решението си Съдийската колегия уточнява, че разписаният към момента ред за подаване на заявление за участие е лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, но с оглед спазване на въведените противоепидемични мерки и в случай, че те се запазят, заявления за участие в конкурса се подават само чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка) в деловодството на ВСС.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен и устен изпит по реда на  чл. 184 от ЗСВ. Датата, часът и мястото на провеждане на писмения изпит се обнародват допълнително в „Държавен вестник“, публикуват се в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС. Устният изпит ще се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Решението за обявяване на конкурса ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“, публикувано в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.

Сподели: