съдебна палата русе

ВСС обяви свободни 2 длъжности „Прокурор“ в Районна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 91 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури в градовете Благоевград – 6, Видин – 3, Враца – 6, Монтана – 5, Перник – 1, Самоков – 3, Ботевград – 1, Пирдоп – 1, Костинброд – 1, Своге – 1, Софийска районна прокуратура – 5, Пловдив – 1, Пазарджик – 4, Стара Загора – 2, Хасково – 3, Кърджали – 2, Смолян – 2, Велико Търново – 3, Плевен – 5, Русе – 2, Ловеч – 1, Варна – 3, Шумен – 7, Търговище – 1, Силистра – 4, Бургас – 13, Сливен – 3 и Ямбол – 2.

От посочените длъжности, на основание чл. 190 от ЗСВ, във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, Колегията определи 32 длъжности „прокурор“, които да се заемат чрез конкурси за преместване в длъжност и първоначално назначаване в районните прокуратури в градовете – Благоевград – 3, Видин – 1, Враца – 2, Монтана – 3, Самоков – 2, Пазарджик – 2, Хасково – 1, Кърджали – 2, Плевен – 1, Русе – 1, Шумен – 3, Силистра – 3 и Бургас – 8 длъжности прокурор.

За заемане чрез конкурс за първоначално назначаване са определени 23 длъжности „прокурор“, в районните прокуратури в градовете Благоевград – 2, Видин – 1, Враца – 2, Монтана – 3, Самоков – 2, Хасково – 1, Кърджали – 1, Шумен – 3, Силистра – 2 и Бургас – 6 свободни длъжности.

Определени са 9 длъжности „прокурор“, които да се заемат чрез конкурс за преместване на длъжност „прокурор“ и на основание чл. 180 от ЗСВ, по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ, Колегията обяви конкурса в районните прокуратури в градовете Благоевград – 1, Пазарджик – 2, Кърджали – 1, Плевен – 1, Силистра – 1 и Бургас – 2 и Русе – 1 свободна длъжност.

Решението предстои да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. В 14-дневен срок от датата на обнародване, кандидатите подават заявление за участие в конкурса по образец, като освен лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, с оглед спазване на въведените противоепидемични мерки в страната, е препоръчително заявленията да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на електронен адрес konkursi@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне.

Допълнителна информация ще бъде публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Конкурсни процедури.

Сподели: