ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в четири съдилища, вкл. и на Окръжен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в четири съдилища.

Длъжността е свободна в Административен съд – Пазарджик, в Окръжен съд – Русе, в Районен съд – Пазарджик и в Районен съд – Стара Загора.

Предложения за назначаване на административни ръководители на съответния орган на съдебната власт могат да се направят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Те се подават в администрацията на ВСС, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на ВСС – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС.

Решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано на интернет страницата на ВСС.

Сподели: