община русе

Вторият етап за предоставяне на услугите в разкрития Център за комплексно обслужване на лица с увреждания продължава успешно вече трети месец

Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“.

Реализират се дейности от 01.10.2018 г. съгласно сключен административен договор между Община Русе и Министерството на труда и социалната политика. Съгласно графика за реализиране на дейностите по проекта, срокът за приключване на дейностите е 30.06.2021 г.

Към настоящия момент са приключили строително-ремонтните дейности на първи и сутеренен етаж по проекта в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20.


От 01.04.2020 г. се реализира Първи етап за предоставяне на почасови, мобилни и консултативни услуги в домовете на потребителите в рамките на реализацията на проекта. От началото на предоставяне на услугата до м. септември 2020 г. са наети 34 души като сътрудници „Социални дейности“, които са оказвали подкрепа в домовете на 53 потребители.

От 01.08.2020 г. стартира реализацията на Втория етап за предоставяне на услугите в разкрития Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания. Наети в центъра са: управител, социален работник, медицинска сестра, ерготерапевт, шофьор, хигиенист. Те предоставят подкрепящи медико-социални дейности в центъра и по домовете на потребителите. В разкрития център за първи път ще се предоставя и „заместваща грижа“, в която ще се настаняват потребители за срок не по-дълъг от 14 дни в годината. По проекта е закупено и специализирано транспортно средство, което отговаря на изискванията за превоз на хора с увреждания. Със стартиране на дейностите по предоставяне на услугите в Центъра се отговоря адекватно на комплексната иновативна грижа, в т.ч. и транспортиране на потребители от домовете до центъра и обратно.

Сподели: