Здравният медиатор посети Ново село

Втори здравен медиатор работи активно на територията на Община Русе

От 1 юни 2021 г. в Община Русе след проведен подбор е назначен втори здравен медиатор. В периода на обявената извънредна епидемична обстановка в РБългария, здравните медиатори участваха активно в разясняване на мерките за защита от коронавирус. Провеждаха се информационни кампании на терен в условията на епидемиологична обстановка, сред уязвимите общности с цел превенция на заразяване с КОВИД–19 в кв. Тракция, кв. Селеметя, кв. Средна кула, с. Тетово, с. Семерджиево, с. Ново село, с. Просена и с. Хотанца, като са обхванати общо 632 лица и са разпространени информационни брошури и плакати. С деца в предучилищна и начална училищна възраст са проведени беседи на тема: „Хигиена на устната кухина, поддържане на чисти ръце и превенция на заразяване с Хепатит А“, като са обхванати общо 53 деца в кв. Средна кула и Тракция, предоставени са информационни материали. На 74 лица е оказано съдействие, проведени консултации по отношение на здравния статус, придружаване до лечебно заведение и съдействие при попълвани на документи.

През отчетния период е проведена активна работа на терен сред ромската общност, относно привличане на лица, деца и техните семейства за профилактични медицински прегледи. Осъществявано е активно издирване по изготвени списъци с необхванати с имунизации по имунизационния календар на Република България. Извършвани са посещения на място в семействата на необхванатите деца и е оказано съдействие на РЗИ-Русе и ОПЛ за поставяне на имунизации. Оказана е подкрепа чрез проведени консултации с родители на 21 деца, които не посещават училище и детска градина. В кв. Средна кула е проведена беседа с майки от ромски произход по повод „Световна седмица на кърменето“ (1 – 7 август), с цел информиране за ползите от непрекъснато кърмене, което влияе благоприятно на физическото здраве и интелектуално развитие на бебетата. С цел превенция на нежелана бременност са консултирани 44 жени от кв. Средна кула, кв. Тракция, кв. Селеметя, с. Просена, с. Хотанца и с. Ново село. В кварталите Средна кула и Тракция са консултирани 36 родители за нуждата децата им да бъдат записани и да посещават детска градина.

Чрез проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, функционира услугата „Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“, чрез която е подобрен достъпът до здравеопазване на бременни жени и новородени бебета. Дейността е насочена към всички родители и деца от района, в т. ч. уязвимите общности, поради недостиг на лекарски практики на лични лекари и поликлиники с детски кабинети в крайните квартали на Русе.

През отчетния период за формиране на нагласи и поведение на целевите групи за здравословен начин на живот и опазване здравето на новороденото и децата до седем  годишна възраст медицинската сестра и педиатърът извършиха 69 консултации на потребители по дейността в Здравно-консултативния кабинет намиращ се в център „Светилник”, кв. Чародейка, град Русе. Извършва се преглед и диагностика на психомоторното развитие на децата, измерва се височината и теглото, обиколка на глава и гръден кош, сърдечен ритъм, температура. Проверява се здравословното състояние, следи се графика за имунизации и прегледи. Изготвя се формуляр за консултация на всеки един потребител със сключен договор. Социалният работник регистрира 49 договора с нови потребители, желаещи продължителна работа със специалист по дейността. За тях бяха създадени досиета за периодично попълване.

Проведени бяха пет тематични срещи с водещ специалист педиатър, по време на която двадесет и пет семейства, отглеждащи деца до 7 г., бяха консултирани по темите „Високата температура при децата – за какво сигнализира и какво да предприемем в първите минути”, „Проследяване на здравословното състояние на децата в предучилищна възраст“, „Какво включват задължителните прегледи от 0 до 7 години”, „Седмично меню за деца до седем години”.

Семействата бяха информирани за необходимостта от редовни профилактични прегледи и посещаване на специалист при нужда за опазване на здравето на децата. Специалистите беседваха с присъстващите как да постъпят, когато детето започне да вдига температура, как да разпознаят първите признаци на заболяване или претопляне на организма в топлите дни на лятото; кога трябва да потърсят спешна медицинска помощ.  Родителите споделяха своя опит в отглеждане на малко дете, задаваха въпроси към медицинската сестра и педиатъра по повод свои притеснения и получиха подкрепа.  По време на груповите срещи медиаторът раздаде брошури и информира потребителите за възможността от безплатни консултации със специалистите по Проекта.

Медиаторът в услугата активно издирва уязвими семейства и техните деца. Заедно с медицинската сестра бяха проведени осемдесет и пет консултации с потребители от целевите квартали заложени в програмата на проекта. Медицинската сестра приканва родителите да следят за спазването на ваксинациите и имунизациите на своите деца; да поддържат висока хигиена за предпазване от Ковид вируса; разяснява на потребителите къде са разположени пунктовете за ваксинация и приканва всеки, които още не е успял да се ваксинира да го направи, за да предпази себе си и своето семейство; отговаря на въпроси на потребителите.

Педиатърът и медицинската сестра извърши двадесет и четири домашни посещения в семейства с деца до седем годишна възраст. Мобилният екип преглежда децата в дома им с цел профилактика на заболяванията и мониторинг на здравното. Съветват младите родители как да се грижат за новородените си деца; отговарят на въпроси свързани със здравето на членовете на семействата.

Организирана беше мобилна работа на терен в кварталите. „Средна кула” и „Селеметя”, където медиаторът, социалният работник и медицинската сестра консултираха четиридесет потребители по теми свързани с детското здраве и развитие. Медицинската сестра апелира към спазване на висока хигиена и разяснява на желаещите къде могат да се ваксинират срещу Ковид 19.

Сподели: